Română

Lista anuală a publicaţiilor

Monografii (naţionale)

 1. CEREȘ, I. MOȘIN, O. Cojușna – Vatră de credință străbună: 200 de ani de la punerea primei pietre la temelia bisericii. Chișinău: CEP USM, 2015. 195 p. ISBN 978-9975-71-735-9.
 1. DANILOV, M. Carte, cenzură și biblioteci în Basarabia. Inventarierea surselor (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea). Chișinău: Colecția Biblioteca Meșterul Manole, 2016. 300 p. ISBN 978-9975-58-083-0.
 1. ENCIU, N. Scrierea şi rescrierea istoriei. Tendinţe recente în istoriografia rusă de reinterpretare a participării Rusiei ţariste la Primul Război Mondial. De la Lenin la Putin.- Chişinău: Editura ARC, 2016, 224 p. ISBN 978-9975-137-03-4.
 1. UNGUREANU, C. Școlile secundare din Bucovina (1808-1918). Chişinău:  F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2016. 304 p. ISBN 978-9975-53-607-3.

Monografii (internaţionale, inclusiv reeditate)

 1. BURUIANĂ, V., NEGREI, I., Pe urmele eroilor. Cimitire militare și monumente din Basarabia. Editura Armonii culturale, Adjud, 2015, 504 p., ISBN 978-606-746-095-7.

Culegeri de documente, studii și articole, volume coordonate, ediții îngrijite, internaționale

 1. Ange Bally, O lucrare de acum un secol despre Basarabia ca ținut moldovenesc [publicată de Nicolae Iorga în limba franceză (Vălenii de Munte, 1940)], ediție îngrijită de Maria Danilov; traducere în română de Lucia Arnăut, Seria A BIBLIOGRAFIA, Tritonic, București, 2016, 228 p. ISBN 978-606-749-132-6.
 1. Constantin Stere – prozator, publicist, jurist și om politic - 150 de ani de la naștere. Materialele conferinței științifice internaționale (2015. Chișinău). Coord.: mem.cor al AȘM Ion GUCEAC, prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, conf. dr. hab. Gheorghe COJOCARU. Iași, Editura Vasiliana'98. 2016. 565 p.
 1. Dimitrie Cantemir. Descriptio Moldovaiae. Manuscris facsimil inedit [de la Odessa]. Studiul introductiv Andrei EȘANU, Valentina EȘANU. În: Integrala manuscriselor Cantemir. Vol. LXXIV. Ed. coord. Constantin Barbu, [Craiova, 2016] , St. Intr. p.1-116,  Facsimil p. 117-537 p. ISBN 978-606-611-239-0 ISBN 978-606-703-248-2
 1. Dinastia Cantemireștilor (sec. XVII-XVIII). Coord. EȘANU Andrei. În: Integrala manuscriselor Cantemir. Vol. LXXI. Ed. coord. Constantin Barbu, [Craiova, 2016] , p. 37-643. ISBN 978-606-611-239-0 ISBN 978-606-703-245-1
 1. Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în perioada ruso-turcă 1806-1812, Vol. I, (1806 noiembrie – 1808 iunie). Ediția II-a revăzută și completată. Ccoord./editori, Demir Dragnev, Larisa Svetlicnâi, editori: Teodor Candu, Tudor Ciobanu, Valentin Constantinov, Bacău, 2016, 438 p. ISBN 978-606-8541-93-8
 1. DULATBEKOV, N., ŢÎCU, O., MILOIU, S. Spassk 99: o istorie a prizonierilor de război români în documente, Bucureşti: Eikon, 2016, 601 p. ISBN 978-606-711-487-4.

 1. Neamul Cantemireștilor.  Bibliografie. Coord. EȘANU Andrei. În: Integrala manuscriselor Cantemir. Vol. LXXII. Ed. coord. Constantin Barbu, [Craiova, 2016] , p.81-552.  ISBN 978-606-611-239-0 ISBN 978-606-703-246-8

Culegeri de documente, studii și articole, volume coordonate, ediții îngrijite, naționale

 1. Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale. 23 decembrie 2014, Editura “Tehnica-Info”, Chişinău, 2015. ISBN 978-9975-4387-5-9. ISSN 2345-1939.
 1. CERETEU, I., Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova. Catalog,  Chișinău, 2016, 502 p.  ISBN 978-3-205-79698-5.
 1. COJOCARU, GH., BAHNARU, V., Congresul al III-lea al Uniunii scriitorilor din R S S Moldovenească (14-15 octombrie 1965). Studiu și materiale. Chișinău. „Tehnica-Info”, 2016, 402 p. ISBN 978-9975-63-398-7.
 1. Cultură și istorie la Est de Carpați  în perspectivă sud-est europeană (sec. XV-XX). Materialele conferinței  științifice internaționale din 30 martie 2015. Ediția a V-a. Coord. acad. A. EȘANU, prof.  Constantin IORDAN, Chișinău, 2016,  205 p. ISBN 978-9975-63-392-5.
 1. Filosofia şi perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 19 noiembrie 2015, Chişinău. BOBÎNĂ Gh., PASCARU A, CIOBANU R. (coord.) – Chişinău: UnAŞM, 2016 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 187 p. ISBN 978-9975-933-99-5.
 1. NEGRU, E., NEGRU, G. „Cursul deosebit” al României și supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română și campaniile propagandistice antiromânești din RSSM (1965-1989). Studiu și documente. vol. 2 (1976-1989), Chișinău, Tehnica-Info, 2016, 926 p. ISBN 978-9975-63-393-2.


Manuale. Lucrări didactice internaționale

 1. MORARU, P. Relaţiile internaţionale în anii 1914-1947. Ediţia a doua, revizuită şi adăugită. Buc: Editura Militară, 2016. 317 p. ISBN 978-973-32-1004-7.


Manuale. Lucrări didactice (naţionale)

 1. BURLACU, V. Curs universitar la istoria contemporană a românilor. Partea I, vol. I,1918-1940, Chişinău: Garamond-Studio, 2016, 368 p. ISBN 978-9975-115-89-6.
 2. CIOBANU R., RÂBCA E., MĂRGINEANU V., ZAHARIA V. Filosofia dreptului. Suport de curs. Chișinău: 2016.251p.
 3. COJOCARU, Constantin., NEGREI, Ion., BÂLBA, Ion. Edinețul de azi. O istorie în imagini a localității, Chişinău, 2015, 200 p., ISBN 978-9975-128-62-9.
 1. DRAGNEV D., DRAGNEV E., Atlas de istorie a românilor şi universală (hărţi, imagini, eseuri, cronologie). Ediţia V-a, revăzută şi completată, Civitas, Chişinău, 2016, 112 p. ISBN 978-9975-936-77-4.
 2. FELEA A., Istoria românilor și universală. Ghid și 29 teste de pregătire pentru examen. Clasa IX. Material  difactic pentru formarea competențelor, Chișinău, 2016, 96 р.ISBN 978-9975-77-267-9 (coautor A. Dolghi)
 3. FELEA A., Istoria românilor și universală. Caiet pentru formarea competențelor (34 teme). Clasa a 5-a. Chișinău, 2016, 68 р.ISBN 978-9975-77-269-3 (coautor A. Dolghi)
 4. FELEA A., Istoria românilor și universală. Caiet pentru formarea competențelor (36 teme). Clasa a 6-a. Chișinău, 2016, 72 р. ISBN 978-9975-77-265-5 (coautor A. Dolghi)
 5. FELEA A., Istoria românilor și universală. Caiet pentru formarea competențelor (43 teme). Clasa a 7-a. Chișinău, 2016, 80 р. ISBN 978-9975-77-266-2 (coautor A. Dolghi)
 6. FELEA A., Istoria românilor și universală. Caiet pentru formarea competențelor (31 teme). Clasa a 8-a. Chișinău, 2016, 80 р.ISBN 978-9975-77-268-6 (coautor A. Dolghi)

10.  FELEA A., Istoria românilor și universală. Culegere de documente și teste . Clasele a X-a; a XI-a, a XII. Ghid de pregătire pentru bacalaureat 2017. Ed. a 2-a. Chișinău, 2016, 288 р. ISBN 978-9975-87-2132-7 (coautor A. Dolghi)

11.  FELEA A., Atlas. Istoria românilor și universală. 126 hărți. Material  difactic pentru gimnaziu și liceu.Chișinău, 2016, 72 р.ISBN 978-9975-87-116-7 (coautor A. Dolghi)

12.  ФЕЛЯ А.,История румын и всеобщая история. Гид и 20 тестoв для подготовки к экзамену.IX класс. Дидактический материал для формирования компетенций, Chișinău, 2016, 64 р.ISBN 978-9975-87-118-1 (coautor A. Dolghi)

13.  ФЕЛЯ А.,История румын и всеобщая история. Тетрадь для формирования компетенций и подготовки к экзамену на степень бакалавра. X класс. Кишинев, 2016. 100р. ISBN 978-9975-87-131-0 (coautor A. Dolghi)

14.  ФЕЛЯ А., История румын и всеобщая история. Тетрадь для формирования компетенций и подготовки к экзамену на степень бакалавра. XI класс. Кишинев, 2016. 90р. ISBN 978-9975-133-43-2 (coautor A. Dolghi)

15.  ФЕЛЯ А., История румын и всеобщая история. Тетрадь для формирования компетенций и подготовки к экзамену на степень бакалавра. XII класс. Кишинев, 2016. 100р. ISBN 978-9975-133-39-5 (coautor A. Dolghi)

16. ФЕЛЯ А., Атлас. История румын и всеобщая история. 114 карт. Дидактический материал для гимназий и лицеев, Chișinău, 2016, 64 р.ISBN 978-9975-87-117-4 (coautor A. Dolghi)

Articole în publicații ISI (Thomson Reuter's)

 1. COJOCARU Gh., Cornel SIGMIREAN, The Republic of Maramureş and the Strategy of Romania’s Sovietization Policy from the Washington Administration Perspective, în: Iulian Boldea (coord.), European Integration - Between Tradition and Modernity, Arhipelag XXI Press, Tȃrgu Mureș, 2015. CPCI;

Articole științifice publicate în reviste din străinătate

 1. BACALOV Sergiu, PRISAC Lidia, Nobili de origine armeană în Basarabia ţaristă: genealogia familiei Lebedev. În: Țara Bârsei, Revista de cultură a Muzeului „Casa Mureşenilor”, Braşov, Editura Tipotex, 2015, anul XIV (XXV), nr. 14, p. 115-122. ISSN 1583-3119.
 1. BÎRLĂDEANU, V. Societatea de curte rusă: de la Petru I la Ecaterina II, Caiete de Antropologie Istorică: Curte domnească şi societatea de curte în Ţările Române (secolele XVI-XX), Anul XII, nr. 1-2 (24-25), 2014, p. 53-69. ISSN 1583-2562.
 1. CERETEU Igor, Informatii inedite despre vornicul de poartă Dumitrache Meleghi. În: Prutul. Revistă de cultură, Huși, Serie nouă,  An. VI (XV), Nr. 1 (57) , 2016, p. 85-88   ISSN 1582-618X.
 1. CIOBANU T. Referințe documentare despre starea de spirit a populației din județul Soroca între anii 1941-1944. În: Maluri de Prut. Revista de cultură., Huși.  2016, nr. 1. Ianuarie – martie, p. 21-27. ISSN 2065 – 1961.
 1. COJOCARU Gh., Republica Maramureș și strategia politicii de sovietizare a României în viziunea diplomației americane, în: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, nr. XVIII, Tîrgu-Mureş, 2015, pp. 161-183, ISSN 1454-5284.
 1. DANILOV, M. Datini și obiceiuri basarabene în interbelic: punți, poduri și fântâni (către 110 ani de la nașterea lui Petre Ștefănucă (1906-1942)). În: Datina, Serie Nouă, anul III, nr.24 martie, Constanța, 2016, p. 10. ISSN 1221-2253.
 1. DANILOV, M. Problema satului moldovenesc în Basarabia interbelică. În: Datina, Serie nouă, anul III, nr. 28, iulie, Constanța, 2016, p. 9-13. ISSN 1221-2253.
 1. DANILOV, M. Alexandru Hâjdău și folclorul basarabean. În: Datina, Serie nouă, anul III, nr. 29, august, Constanța, 2016, p. 9-13. ISSN 1221-2253.
 1. DANILOV, M. O carte de istorie care rezonează în conștiințele românilor. În: Datina, Serie nouă, anul III, nr. 30, septembrie, Constanța, 2016, p. 18-13. ISSN 1221-2253.

10.  DANILOV, M. „Pilde și povețe” alcătuite de Pan Halippa sau despre „Întâia carte moldovenească de citire” a basarabenilor (Chișinău 1908). În: Datina, Serie nouă, anul III, nr. 31, noiembrie, Constanța, 2016, p. 22-25. ISSN 1221-2253.

11.  ENCIU, N. În componenţa României Mari. Dileme interbelice privind numele provinciei dintre Prut şi Nistru,  Hyperion. Revistă de cultură.  (Botoşani). Anul 34, 2016, Nr. 1-2-3 (261-262-263), 178-181. ISSN 1453-7354.

12.  ENCIU, N. Recuperând istoria unei generaţii cu destin dramatic: agronomi români de elită născuţi pe plaiuri basarabene şi bucovinene, Hyperion. Revistă de cultură.  (Botoşani). Anul 34, 2016, Nr. 4-5-6 (264-265-266), 168-171. ISSN 1453-7354.

13.  ENCIU, N. Renaşterea culturală a Basarabiei între cele două războaie mondiale, În: Hyperion. Revistă de cultură (Botoşani).- Anul 34.- 2016.- Nr. 10-11-12 (270-271-272), 166-173. ISSM 1453-7354.

14.  FELEA A., Cafea, cafegii, felegene și zarfuri în Țara Moldovei (secolul al XVIII-lea – începutul secolului al XIX - lea). În: Cercetări Istorice (serie nouă), XXXV, Iași, 2016, p.44-63. ISSN 1453-3960

15.  FURTUNĂ Alexandru, CANDU Teodor. Un document de la începutul secolului al XVIII – lea privind neamul Darie – Carabăț. În: Maluri de Prut, Revistă de Cultură,  Huși, Anul IV, serie nouă, nr. 1(9), ianuarie – martie 2016, p. 5. ISSN 2065 - 1961.

16.  MISCHEVCA Vlad, Cu privire la negocierile ruso-turce de la Bucureşti din primăvara anului 1812. În: Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (Serie Nouă), XXI. Iaşi, 2015,  p. 11-27. ISSN 1454-0754. 

17.  MORARU, P. Istoriografia sovietică şi post-sovietică privind activitatea organelor de informaţii şi siguranţă româneşti din Basarabia (1918-1944). În: Political Science, International Relations and Security Studies. International Conference proceedings the Xth edition. Sibiu, May 27-29, 2016. Resp. ed. S. SCĂUNAŞ, V. TABĂRĂ, E. STRĂUŢIU, 2016, 367-382. ISSN 2343-7774

18.  MORARU, P. Din activitatea Poliţiei Speciale de Campanie de la Odessa, 1943-1944 (IV). În: Gândirea militară românească, 2016, nr. 2, 164-172. ISSN 1454-0460.

19.  NEGRU, G. Campaniile propagandistice ale URSS ce vizau „cursul deosebit” al României şi „naţionalismul” din RSSM (1976-1989). În: Revista Română, 2016, nr.1 (83), 37-41. Iași. ISSN 1225-2454.

20.  POȘTARENCU, D. Aportul lui George Tofan la naţionalizarea învăţământului din Basarabia. În: Analele Bucovinei (Rădăuţi), anul XXIII, 2016, nr. 1 (46), p. 65–78 - ISSN 1221-9975.

21.  SCLIFOS, E. T., Tratatul de la Paris din 1856 și Problema Basarabiei. Poziționări franco-ruse, în Gaudeamus. Alma Mater Crisiensis, nr. 3, Oradea, Editura Universității, an universitar 2015/2016 p. 63-77, ISSN 2344-3154.

22.  TĂRÎŢĂ, M. Introducere privind problema grupurilor de interese în educaţia şi ştiinţa din RSS Moldovenească în anii 1944-1951. În: Archiva Moldaviae, 2016, vol. VIII, 175-193. ISSN 2067-3930.

23.  TĂRÎŢĂ, M. Preliminarii la problema limbii române în RSS Moldovenească în primii ani după război, 1944-1948. În: Arhivele Totalitarismului, 2016, nr. 1-2, 73-87. ISBN 1211-6917.

24.  ŢÎBULAC-CIOBANU M., Factorul cultural – element important în procesul integrării Republicii Moldova în. Uniunea Europeană. În: Political Science, International Relations and Security Studies. International Conference proceedings the Xth edition. Sibiu, May 27-29, 2016. Resp. ed. S. SCĂUNAŞ, V. TABĂRĂ, E. STRĂUŢIU, 2016, 221-228. ISSN 2343 – 7774.

25. БАКАЛОВ С., ПРИСАК Л., МАГАЛЯН А., Представители армян в среде молдавского боярства и бессарабского дворянства (Документы, касающиеся генеалогии рода Лебедевых). În: Историко-Филологический Журнал (Պատմա-բանասիրական հանդես), Ереван, 2015, Nr. 3, стр. 251–274. ISSN 0135-0536.

26.  СТЫКАЛИН-КОЛИН A., СТЫКАЛИН Ал., Бессарабия начала XX в. глазами русских священнослужителей и церковных миссионеров (по материалам переписки митрополита Арсения). În: Славянский альманах, Отв. редактор К.В. Никифоров. М., 2016. № 1-2., p. 55-68, ISSN 2073-5731.

27.  STÎKALIN-COLIN A., STÎKALIN, Al., Mitropolitul Basarabean Arsenie (1862 – 1936). În:  Magazin istoric. Martie 2016. p. 21-24, ISSN 0541-88IX.

28.  UNGUREANU, C. Senatul Academic al Universității din Cernăuți (1875-1919). În: Țara Fagilor, volumul XXV, Cernăuți – Târgu-Mureș, 2016, p. 75-100 – ISSN 1223-84-06.

29.  UNGUREANU, C. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cernăuți (1875-1919). În: Analele Bucovinei, 1/2016, Rădăuți – București, p. 41-64 – ISSN 1221-9975.

30.  UNGUREANU, C. Școlile primare românești din nordul Bucovinei la începutul secolului al XX-lea. În: Glasul Bucovinei, 2-3/2016, Cernăuți – București, p. 24-48 – ISSN 1222-5606.


Articole în reviste naţionale, categoria B

 1. BACALOV Sergiu, Сartografie etnoistorică a Bugeacului. Bulgarii în Basarabia de Sud, conform recensământului din 1930. În: Revista de etnologie şi culturologie, Chişinău, 2015, volumul XVII, p. 102-113. ISSN 1857–2049.
 1. BAGRIN, M. Presa periodică din RSSM în contextul politicii de restructurare a activităţii presei sovietice în perioada lui N. Hruşciov,  Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă ,,Akademos”, 2016, nr.1 (40), 2016, 123-130. ISSN 1857-0461.
 1. CEREȘ, I. Importul de mărfuri din Imperiul Rus în Principatul Moldova la sf. sec. al XVIII-lea - înc. sec. al XIX-lea. În: Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Serie Nouă, Vol. X [XXV], nr. 2. Chișinău, 2016, p. 117-129. ISSN 1857-0240.
 1. COJOCARU Gh., Franța și ratifiarea Tratatului Basarabiei de la Paris, din 28 octombrie 1920. În: Revista de Istorie a Moldovei, Ch: nr. 1, 2016, p. 64-85.
 1. COJOCARU Gh., Autodeterminarea Basarabiei în condițiile anului 1917, în concepția lui Alexandru V. Boldur. În: Revista de Istorie a Moldovei, Ch: nr. 2, 2016, p. 22-26.
 1. CONSTANTINOV Valentin. Relaţiile polono-otomane la începutul primei domnii a lui Radu Mihnea în Ţara Moldovei şi tratatul de la Jaruga din anul 1617. În: Revista de Istorie a Moldovei, 2015, nr.1, p.39-51. ISSN 1857-2022.
 1. COSMESCU, A. Teoria percepției la A. Spir și E. Husserl: Similitudini și diferențe. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2016, nr.2 (171), p. 142-151, ISSN 1857-2294
 1. DANILOV, M. Un manuscris inedit din arhiva lui Paul Gore (1860). În: Tyragetia. Istorie și muzeologie. Serie Nouă, Vol. X [XXV], nr.2, Chișinău, 2016, p. 199-210. ISSN 1857-0240.
 1. DRAGNEV Demir, XENOFONTOV Ion, Eugen Russev, fondator al ştiinţei academice din Republica Moldova, la 1000 de ani de la naştere. În: Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, Nr. 4 (39), 2015, p. 155-158. ISSN 1857-0461.

10.  DRAGNEV D., Istoricul Alexandru Boldur – cercetător al istoriei Basarabiei în context românesc şi european la 130 de ani de la naştere. În: Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, nr. 2 (40), 2016, p. 126-130. ISSN 1857-0461.

11.  DRAGNEV Demir, Ştiinţele socioumanistice: evoluţie şi personalităţi. În: Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, Nr. 3 (42), 2016, p. 57-61. ISSN 1857-0461

12.  EMILCIUC A. Cadrul legal al circulaţiei şi schimbului monedelor străine în Imperiul Rus (1769-1839). Specificul funcţionării în Basarabia. În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 2 (106), aprilie-iunie, Chişinău, 2016, p. 84-102. ISSN 1857-2022.

13.  EMILCIUC A. Pregătirea şi aplicarea în Basarabia a reformei notariale (1866-1869). În: Tyragetia. Revista Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Serie Nouă. Vol. X (XXV), nr. 2, Istorie şi Muzeologie, p. 211-221. ISSN 1857-0240.

14.  ENCIU, N. Istoria demografică a Transilvaniei în anii primei conflagraţii mondiale, Revista de   Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă ,,Akademos”, 2016, nr.1 (40), 2016, 165-167. ISSN 1857-0461.

15.  ENCIU, N. Teoria plebiscitului în viziunea istoricului şi juristului Alexandru V. Boldur, Revista de   Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă ,,Akademos”, 2016, nr. 2 (41), 136-139. ISSN 1857-0461.

16.  EȘANU Valentina. Primele proiecte reuşite şi tentative eşuate de editare a operelor lui Dimitrie Cantemir   în Rusia, în Revista de Istorie a Moldovei, 2016, nr. 2, p, 109-114. ISSN 1857-2022

17.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Testamentul prințesei Mariei Cantemir, în Revista de  Istorie a Moldovei, 2016, nr. 1, p.  102-135. ISSN 1857-2022

18.  FELEA A., Din istoria familiei în Basarabia la începutul sec. al XIX-lea: incapacitatea soțului la viața conjugală. În: Tyragetia. Serie nouă. Vol. VIII, 2016, nr.2. ISSN 857-0240.

19.  FELEA A., O lucrare a lui Dimitrie Cantemir în colecția Bibliotecii Naționale a Republicii Belarus. În: Revista de Filosofie, sociologie și științe politice, 2016, nr. 2, p.169-176. ISSN 1857-2294 (impact factor 2,8)

20.  FURTUNĂ Alexandru Imunități fiscale și judiciare acordate de domnie satelor mănăstirești din ținutul Iași. În: Revista de Etnologie și Culturologie. Volumul XX. Chișinău, 2016, p. 56 – 63. ISSN 2537 – 6152.

21.  FUŞTEI, N. O instituţie de legătură între guvernul sovietic şi cultele religioase Consiliul pentru problemele cultelor religioase de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS (1944-1965), în: Tyragetia, vol. X, nr. 2, 2016, 267-279. ISSN 1857-0240.

22.  GUȚU Marina, Istoriografia română privind relațiile moldo-otomane. Unele considerațiuni despre valorificarea și publicarea izvoarelor istorice otomane (1944-1989). În: Revista de  Istorie a Moldovei, 2016, nr. 1, p.  86-1012. ISSN 1857-2022

23.  NEGREI, I. Implicarea lui Alexandru Boldur în mișcarea național-revoluționară din Basarabia în 1917-1918. În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 2/2016, Chișinău, p. 27-36 – ISSN 1857-2022.

24.  PASCARU, A. Contemporaneitatea conexiunilor în filosofie. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2016, nr.1(170) p.149-154 ISSN1857-2294;

25.  PERCIUN, A. Evoluția concepțiilor despre imagine în filosofia modernă și psihologia secolului XIX. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2016, nr. 1(170), p. 174-186 ISSN1857-2294

26.  PERCIUN, A. Critica reprezentaționalismului în psihologia cunoașterii, În Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2016, nr. 3, pp. 133-143, 1 c.a. Chișinău: ISSN 1857-2294

27.  POŞTARENCU, D. Coloniştii transdanubieni din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În: Revista de etnologie şi culturologie, Chişinău, 2015, vol. XVII, p. 65–71, ISSN 1857-2049.

28.  SCLIFOS, E. T., Problema Basarabiei reflectată în rapoartele ambasadorului francez la Petersburg Charles Auguste de Morny (1856-1857), în „Tyragetia”, seria nouă, vol. X, [XXV], nr. 2, 2016, pp. 187-198, ISSN 1857-0240.

29.  TROIANOWSKI, L. Condiția artistului în contextul imperativului artei militante: C. Dobrogeanu-Gherea. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice,2016, nr.1 (170) p.155-162 ISSN1857-2294

30.  TROIANOWSKI, L. Garabet Ibrăileanu: pledoarii pentru o literatură adevărată. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2015, nr.3, p.160-169. ISSN 1857-2294.

31.  TROIANOWSKI, L. Expansiunea artei și esteticului- dimensiune prolifică a contemporaneității. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2016, nr.3, p.123-132.ISBN 1857-0461

32.  ŢARANU, A. Înfometarea Moldovei postbelice în cadrul regimului sovietic, Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă ,,Akademos”, 2016, nr. 2, 175-176. ISSN 1857-0461.

33.  UNGUREANU, C. Populația Bucovinei în perioada administrației provinciale (1861-1918). În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 1/2016, Chișinău, p. 32-44 – ISSN 1857-2022.

Articole în reviste naţionale, categoria C

-

Articole din alte reviste naţionale

 1. AGACHI, A. Așezământul guvernării provizorii a Basarabiei din anul 1812. În: Destin Românesc. Revistă de Istorie și Cultură. Serie nouă, 2016, nr. 1, p. 33-40. ISSN 1857-1964.
 1. EȚCO, D. Profesori și elevi la Seminarul Teologic din Chisinau. În: Analele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova, Chișinău, 2016, p.167-170, ISSN 2069-5527.
 1. NEGRU, E., NEGRU Gh. „Perestroica” și misiunea specială a PCM (1986-1989). În: Destin Românesc. Revistă de Istorie și Cultură. Serie nouă, 2016, nr. 1, p. 50-63. ISSN 1857-1964.
 1. NEGRU, G. Imperiul Rus, Basarabia și identitatea românească. În: Destin Românesc. Revistă de Istorie și Cultură. Serie nouă, 2016, nr. 1, p. 50-63. ISSN 1857-1964.
 1. POŞTARENCU, D. Incursiunea din 1915 a austro-ungarilor în judeţul Hotin. În: Cohorta. Revistă de istorie militară, 2015, nr. 2, p. 60–64, ISSN 1857-0100.
 1. SCLIFOS,  E. T., Sosirea misiunii militare conduse de generalul Henri Mathias Berthelt în România în 1916: reacții și atitudini. În: Cohorta. Revistă de istorie militară, nr. 1, 2015, pp. 100-110, ISSN 1857-0100.

Articole în culegeri naţionale

 1. BACALOV Sergiu, Moştenirea tătaro-mongolă a oraşului Chişinău. În: Buletin Ştiinţific al Tinerilor Istorici, Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, serie nouă, vol. II (VII), Chişinău, 2013, p. 7-16. ISSN 1857-4947.
 1. BACALOV Sergiu, Documente referitoare la boierii moldoveni şi dvorenii basarabeni Roşca. În: Buletin Ştiinţific al Tinerilor Istorici, Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, serie nouă, vol. II (VII), Chişinău, 2013, p. 66-83. ISSN 1857-4947.
 1. BACALOV Sergiu, Familia de nobili Leviţchi (Lewicki) în mediul odagiilor şi a stăpânilor de grădini cu vie de pe moşia Purcari-Antonovca, ţinutul Ackerman. În: Buletin Ştiinţific al Tinerilor Istorici, Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, serie nouă, vol. II (VII), Chişinău, 2013, p. 217-226. ISSN 1857-4947.
 1. BACALOV Sergiu, Documente privitoare la localizarea moşiei Chişinăul Mare. Fragment din dosarul litigiului lui Gheorghe Frătiţă cu haznaua Statului pentru stăpânirea moşiei Zaim, ţinutul Bender. În: Studii de arhondologie şi genealogie, vol. III, Chişinău, 2015, p. 17-32. ISBN 978-9975-80-825-5. ISBN 978-9975-3102-2-2.

10.  BACALOV Sergiu, Noi materiale statistice privind odagii (câşlarii) din Bugeac (anul 1833, ţinuturile Ackerman şi Bender). În:  Studii de arhondologie şi genealogie, vol. III, Chişinău, 2015, p. 47-56. ISBN 978-9975-80-825-5. ISBN 978-9975-3102-2-2.

11.  BACALOV Sergiu, Aspecte istorico-genealogice privind neamul boieresc Busuioc. Ramura din Basarabia şi Podolia (sec. XVII-XIX). În: Studii de arhondologie şi genealogie, vol. III, Chişinău, 2015, p. 105-110. ISBN 978-9975-80-825-5. ISBN 978-9975-3102-2-2.

12.  BACALOV Sergiu, Câteva documente referitoare la dvorenii Vârtos (Vârtosu). În: Studii de arhondologie şi genealogie, vol. III, Chişinău, 2015, p. 120-123. ISBN 978-9975-80-825-5. ISBN 978-9975-3102-2-2.

13.  BACALOV Sergiu, Diversitatea etnică a Basarabiei, exprimată cartografic (1907). Partea I (ţinuturile Ackerman, Bender şi Izmail). În: Studii de arhondologie şi genealogie, vol. III, Chişinău, 2015, p. 258-237. ISBN 978-9975-80-825-5. ISBN 978-9975-3102-2-2.

14.  BACALOV Sergiu, Nicolae Dergaci, Hlina. În căutarea timpului trecut, Chişinău, Policolor, 2012, 216 p.. În: Studii de arhondologie şi genealogie, vol. III, Chişinău, 2015, p. 273-274. ISBN 978-9975-80-825-5. ISBN 978-9975-3102-2-2.

15.  BACALOV Sergiu, Genealogia neamului de boieri moldoveni şi dvoreni basarabeni Cazacu. În: Studii de istorie şi sociologie, vol. 1, Chişinău, 2016, p. 37-45. ISBN 978-9975-89-018-2, ISBN 978-9975-89-019-9.

16.  BACALOV Sergiu, Lipcanii (tătarii lituanieni) şi Ţara Moldovei. De la mercenari la slujitori. (Sec. XVII – începutul sec. XIX). În: Studii de istorie şi sociologie, vol. 1, Chişinău, 2016, p. 4-21. ISBN 978-9975-89-018-2, ISBN 978-9975-89-019-9.

17.  BACALOV Sergiu, Aspecte istorico-genealogice referitoare la boierul moldovean Eni Hasan, hatmanul Ţării Căzăceşti. În: Studii de istorie şi sociologie, vol. 1, Chişinău, 2016, p. 24-36. ISBN 978-9975-89-018-2, ISBN 978-9975-89-019-9.

18.  BACALOV Sergiu, Moşiile cu răzăşie din ţinutul Orhei-Lăpuşna în 1814. În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale. 23 decembrie 2014, Editura “Tehnica-Info”, Chişinău, 2015p. 110-129. ISBN 978-9975-4387-5-9. ISSN 2345-1939.

19.  BACALOV Sergiu, Historical and genealogical aspects relating on the descendants of the Moldavian boyar Eni Hasan, Cossacks’ Land hetman (Ukraine). În: Conferinţa ştiinţifică internaţională: Dialectica necesităţii şi libertăţii în educaţie. Chişinău 30 martie – 1 aprilie 2016, Coordonator: Valentin Constantinov, Chişinău: US Tiraspol, 2016, p. 60-72. ISBN 978-9975-76-176-5.

20.  BOBÎNĂ Gh. Constantin Noica: Modelul cultural Cantemir. În: Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective. Materialele Conferinței naționale cu participare internațională” (ediția a doua). 29-30 septembrie 2016, Bălți. Bălți: Tipografia „Foxtrot”, 2016, p.191-193, ISSN 978-9975-89-029

21.  BOBÎNĂ Gh. Lucian Blaga, Constantin Noica: Modelul cultural Cantemir. În : Filosofia şi perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 19 noiembrie 2015, Chişinău. – Chişinău: UnAŞM, 2016 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 187 p., p. 6-15. ISBN 978-9975-933-99-5.

22.  BOBÎNĂ Gh. Dante și filosofia Evului Mediu. Similitudini și diferențe de interpretare la Etienne Gilson, Mircea Vulcănescu și Frederic Copleston. În Școala internațională de metodologie în științele socio-umane. Conferință științifică internațională. Chișinău, 19 noiembrie 2015. Chișinău: Cep USM, 2016, p.97-109, ISSN 978-9975-71-852-3

23.  BOBÎNĂ Gh. Tipologii ale filosofiei medievale în opera lui Mircea Vulcănescu. În: Personalități notorii ale filosofiei românești: Lucian Blaga, Nae Ionescu, Dumitru D. Roșca (evocări aniversare). Materialele Conferinței științifice cu participare internațională, 26-27 iunie 2015, Chișinău: CEP USM, 2015, p.77-90. ISBN 978-9975-71-728-1

24.  BOBÎNĂ Gh. Alexandru Babii-cercetător al gândirii filosofice din Moldova. În: Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei 60 ani de activitate. Chișinău: Editra Tipografia Centrală, 2016, p.98-104 ISBN978-9975-3043-4-4;

25.  BOBÎNĂ Gh. Aportul academicianului Dimitrie Ursul la cercetarea istoriei filosofiei. În: Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei:60 ani de activitate. Chișinău: Editura Tipografia Centrală, 2016, p.105-111 ISBN978-9975-3043-4-4

26.  BODEAN N. Preliminariile unei discuții filosofico-normative a naționalismului cultural și naționalismului etatist În: Filosofia şi perspectiva umană : materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 19 noiembrie 2015, Chişinău. – Chişinău: UnAŞM, 2016 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 187 p., p.126-133. ISBN 978-9975-933-99-5.

27.  BURLACU, V. Evoluţia social-economică şi politică a RSS Moldoveneşti în anii 1940-1989. Viaţa culturală. În: Republica Moldova. Enciclopedie. Ediţie specială, consacrată aniversării a 25-a a independenţei Republicii Moldova, Chişinău: Tipografia Centrală, 2016, 212-228. ISBN 978-9975-3089-0-8.908 (478) (031) R.

28.  BURLACU, V. Geneza conflictului româno-sovietic şi impactul acestuia asupra rescrierii istoriei în România. în: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Materialele Conferinţei ştiinţifice a profesorilor şi cercetătorilor UPS “Ion Creangă”, Seria XVIII Chişinău, Tipografia UPS “Ion Creangă”, 2016, vol. II, 236-244. ISBN 978-9975-46-243-6.

29.  CANDU Teodor, Unitate religioasă diferență etnică. Atitudinea clerului ortodox din Basarabia de origine română față de preoții ruși în primii ani de la anexarea la Rusia. In: Identități naționale în dialog intercultural, Coord.: Ion Gumenâi, Sorin Șipoș, Chișinău, 2016, p. 88-106. ISBN 978-9975-87-084-9

30.  CANDU Teodor, Importanța documentelor hotarnice și judiciare civile de la sfârșitul secolului al XVIII-lea la cercetarea istoriei locale. Mărturia hotarnică de delimitare a moșiilor Dumești și Budești, ținutul Orheiului din octombrie 1791. În: Identitățile Chișinăului, edițaia a III-a, coord. Sergiu Musteață, Alexandru Corduneanu, Chișinău, Arc, 2016, p. 42-51. ISBN 978-9975-61-871-7

31.  CEREŞ, I.  Negustorii încadrați în relațiile comerciale dintre Imperiul Rus și Principatul Moldovei (sfârșitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea). În: Studii de arhondologie și genealogie, III, Chișinău, s.n., 2015, pag. 8-16. ISBN 978-9975-80-825-5; ISBN 978-9975-3102-2-2.

32.  CEREȘ. I. Certificatele comerciale – surse importante în studierea relațiilor economice ale Principatului Moldovei la începutul secolului al XIX-lea. În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor Ediția a V-a, Chișinău, 2016, p. 48-53.

33.  CEREȘ, I. Exportul de vin din Principatul Moldovei în Imperiul Rus (sfârșitul sec. al XVIII-lea - începutul sec. al XIX-lea). În: Buletin Științific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzoelogie. Serie nouă. Fascicula Etnografie și Muzeologie, vol. 23 (36), Chișinău, 2015, p. 6-17. ISSN 1857-0054.

34.  CERNENCHI Eugen, Diplomaţia polonă în secolele XVI - XVII. Instituţii şi organizare . În: Conferinţă internaţională, Dialog intercultural polono-moldovenesc, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinăiu 1-2 iunie 2016, Chișinău, US Tiraspol, 2016, p. 86-91. ISBN 978-9975-76-176-5

35.  CIOBANU, R. De la consistenţă spre coerenţă într-o lume a supra reglementării. În: Filosofia şi perspectiva umană : materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 19 noiembrie 2015, Chişinău. – Chişinău: UnAŞM, 2016 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 187 p., p.25-36. ISBN 978-9975-933-99-5.

36.  CIOBANU R. Nicolae Mihai: o pledoarie în favoarea filosofiei și științei. În: Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei:60 ani de activitate. Chișinău: Editura Tipografia Centrală, 2016, p.118-120 ISBN978-9975-3043-4-4

37.  CONSTANTINOV, V., Colonizările bulgăreşti în Ţara Moldovei în perioada secolelor XIV−XVII. În: Relaţiile moldo-bulgare. Istorie şi cultură, Chişinău, 2016, p.49-63 ISBN 978-9975-9577-5-5.

38.  CONSTANTINOV, V., Dimensiunea diplomatică a activităţii domniei în Țara Moldovei în primele decenii ale secolului al XVII-lea. În: Orientări și strategii. Conferinţa ştiinţifică internaţională "Dialectica necesităţii şi libertăţii în educaţie", 30 martie – 1 aprilie 2016, Chişinău, p.287-291. ISBN 978-9975-76-176-5.

39.  CONSTANTINOV Valentin. Rolul de mediator al lui Radu Mihnea în timpul campaniei turceşti de la Hotin din anul 1621. În: Anuarul Institutului de Istorie, IV (2014), p.65-84.  ISBN 978-9975-4387-5-9.

40.  COSMESCU, A. Corporalitate și limbaj: aspecte proto-fenomenologice ale epistemologiei lui Condillac. În: Filosofia şi perspectiva umană : materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 19 noiembrie 2015, Chişinău. – Chişinău: UnAŞM, 2016 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 187 p., p.98-104. ISBN 978-9975-933-99-5.

41.  DANILOV, M. Ucenicul școlii paisiene – Mitropolitul Grigore Dascălul și traducerile lui în exilul de la Chișinău (1829-1832). În: Anuarul Institutului de Istorie. 2014, Chişinău, 2015, p. 147–156. ISBN 978–9975–4387–5–9.

42.  DANILOV, M. Organizarea jubileului de 500 de ani a municipiului Chișinău: probleme edilitare și surse documentare (jurnalul ședinței Comitetului Mare din 29 ianuarie 1935). În: Identitățile Chișinăului, Materialele Conferinței Internaționale „Identităţile Chișinăului”. Istorii și Documente Necunoscute, Culegere de studii C 6 (coordonatorul seriei: Sergiu Mustață), Editura Arc, Chișinău, 2016, p. 200-206. ISBN 978-9975-137-48-5.

43.  EMILCIUC, A. Dificultăţi obiective şi impedimente geopolitice în dezvoltarea navigaţiei comerciale la gurile Dunării (1829-1853). În: Buletinul Ştiinţific al Tinerilor Istorici, Serie nouă, II (VII), Chişinău, 2013, p. 90-97. ISSN 1857-4947.

44.  EMILCIUC, A. Proprietăţile funciare ale negustorului de ghilda întâi din Odesa Gr. Maraslis în Basarabia. În: Studii de arhondologie şi genealogie (III). Chişinău, 2015, p. 88-93 ISBN 978-9975-80-825-5; ISBN 978-9975-3102-2-2.

45.  EMILCIUC, A. Imixtiunea organelor imperiale ruse în numirea notarilor şi samsarilor în oraşul Chişinău după abolirea autonomiei Basarabiei (1828-1836). În: Anuarul Institutului de Istorie. 2014, Chişinău 2015, p. 130- 146. ISBN 978-9975-4387-5-9.

46.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina, Formarea primelor universități moderne românești (impact internațional). În: Cultură și istorie la Est de Carpați  în perspectivă sud-est europeană (sec. XV-XX). Coord. Acad. A. Eșanu, prof.  Constantin Iordan, Chișinău, 2016, p. 139-146.ISBN 978-9975-63-392-5.

47.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Circulația tipăriturilor lui Macarie (1508-1512) în Europa, în Anuarul Institutului de Istorie, 2014,  Chișinău, 2015, p. 21-64.ISBN 978-9975-4387-5-9

48.  EȚCO, D. Schimbări în școala teologică după decesul fondatorului ei Gavriil Bănulescu - Bodoni. În: Buletinul Științific al Tinerilor Istorici, Serie nouă II (VII), Chișinău, 2013, p.84-90, ISSN 1857-4947, ISBN 978-9975-4387-0-4.

49.  EȚCO, D. Rolul Seminarului teologic din Chișinau în formarea elitei basarabene. În: O istorie multidimensională a carierelor universitare: institutii, retele sociale, biografii, (Materialele conferintei internationale. Chisinau. 9-10 octombrie, 2015), Chisinau, 2016, p.128-131.

50.  EȚCO, D. Contribuția școlii teologice la crearea patrimoniului intelectual-basarabean. În: Enciclopedica, Nr. 1, 2015, p. 88-94, ISBN: 9-77-18-57-36-57-09.

51.  EȚCO, D. Rolul Seminarului teologic din Chișinău în crearea elitei intelectual-politice basarabene. În: Orizonturi medievale în Evul Mediu și perioada Modernă românească, Chișinău 2016, p. 122-125.

52.  FURTUNĂ Alexandru. Șiragul de neamuri din care am coborât. Studii genealogice. În: Furtună Alexandru: istoricul, genealogistul și etnograful. Studii. Bibliografie. Alcătuire: Mihai Adauge. Chișinău: 2016,  p. 9 – 66.    ISBN 978-9975-4060-5-5.

53.  FURTUNĂ Alexandru. Bibliografie.  În: Furtună Alexandru: istoricul, genealogistul și etnograful. Studii. Bibliografie. Alcătuire: Mihai Adauge. Chișinău: 2016,  p. 67 – 79.  ISBN 978-9975-4060-5-5.

54.  MISCHEVCA Vlad. Chestiunea Principatelor Române în politica europeană: Tilsit, 1807. În: Anuarul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 23 decembrie 2014. Chişinău: Tehnica-Info, 2015, p. 85-109. ISBN 978-9975-4387-5-9

55.  NEGREI, I., O primă instituție de cultură din Basarabia: Societatea Culturală Moldovenească (1905-1906). În: Cultură și istorie la Est de Carpați în perspectivă sud-est europeană (sec. XV-XX), Materialele conferinței științifice internaționale, 30 martie 2015, Chișinău, 2016, p. 108- 128. ISBN 978-9975-63-392-5.

56.  NICOLAEV, Gh. Probleme de protecţie şi valorificare a vestigiilor arheologice în RSS Moldovenească (anii 1944-1991). În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 23 decembrie 2014, Chişinău: Tehnica Info, 2015, 281-305. ISBN 978-9975-4387-5-9.

57.  PASCARU, A. Dimensiunea descentralizării axiologice. În: Strategia supraviețuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei. Culegere de articole științifice cu participare internațională. Vol.22. Chişinău: CEP

58.  PASCARU, A. Conexiunea educație-inovare în era informațională. În: Filosofia şi perspectiva umană : materialele Conferinței Științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 19 noiembrie 2015, -Chişinău. Chişinău: UnAŞM, 2016 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 187 p., p.16-24. ISBN 978-9975-933-99-5.

59.  PASCARU A., BODEAN N. Secția Filozofie: Practica instituționalizării cercetărilor în domeniul filosofiei în cadrul AȘM. În: Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei 60 ani de activitate. Chișinău: Editra Tipografia Centrală, 2016, p. 38-35 ISBN978-9975-3043-4-4;

60.  PASCARU A., OJOVANU V. Recrudescența învăţământului filosofic la Est de Prut. În: 60 de ani în serviciul public. În: Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei 60  ani de activitate. Chișinău: Editura Tipografia Centrală, 2016, p. 54-57 ISBN978-9975-3043-4-4;

61.  PERCIUN A. J. P. Sartre: critica fenomenologică a reprezentaționalului, Filosofia şi perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 19 noiembrie 2015, Chişinău. – Chişinău: UnAŞM, 2016 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 187 p., p.116-125. ISBN 978-9975-933-99-5.

62.  SABOȘCIUC M., PERCIUN A., COSMESCU Al. Geneza gândirii în opera lui Anatolii Saboșciuc (1939-1988) În: 60 de ani în serviciul public. În: Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei:60 ani de activitate. Chișinău: Editura Tipografia Centrală, 2016, p.125-130 ISBN978-9975-3043-4-4

63.  POŞTARENCU, D. Neamul Donică-Iordăchescu. Ramura vel căpitanului Macarie. În: Studii de arhondologie şi genealogie, Chişinău, 2015, III, p. 111–119, ISBN 978-9975-80-825-5.

64.  POŞTARENCU, D. Crâmpeie din istoria bisericii Sf. Gheorghe din Chişinău. În: Relaţii moldo-bulgare: istorie şi cultură, Chişinău, 2016, p. 135–144, ISBN 978-9975-9577-5-5.

65.  POȘTARENCU, D. Descendenţii biv vel căpitanului Stoian Solomon. În: Anuarul Institutului de Istorie. 2014, Chişinău, 2015, p. 174–183. ISBN 978–9975–4387–5–9.

66.  SCLIFOS, E. T., Problema Basarabiei reflectată în presa bucureșteană. Ziarele Moldova și Seara 1915, în „Anuarul Institutului de Istorie”, Chișinău, 2015, pp. 210-219, ISBN 978-9975-4387-5-9.

67.  TABUNCIC Sergiu, Contribuţii la chestiunea alimentării cu apă a oraşului Chişinău (secolul al XIX-lea – mijlocul secolului al XX-lea). În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale 23 decembrie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Chișinău, Editura ,,Tehnica-Info”, 2015, p. 184-209. ISBN 978-9975-4387-5-9

68.  TABUNCIC Sergiu S., Recensământul satelor 1941 – sursă importantă de studiere a istoriei locale. În: Conferința științifică internațională: Dialectica necesității și libertății în educație. Chișinău 30 martie – 1 aprilie 2016. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău. Catedra de Ştiinţe Sociale. Institutul de Asistență Socială a Universității Pedagogice din Cracovia. Chișinău, US Tiraspol, 2016, p. 45-59. ISBN 978-9975-76-176-5.

69.  TABUNCIC Sergiu, Vlad Vornic, Ion Ciobanu, Date istorice și arheologice referitoare la vechiul apeduct al orașului Chișinău. În: Identitățile Chișinăului. Materialele Conferinței Internaționale ,,Identitățile Chișinăului”, ediția a III-a, 1-2 octombrie 2015, Chișinău, Republica Moldova. Coordonatorii volumului: Sergiu Musteață, Alexandru Corduneanu. Chișinău, Editura ARC, 2016, p. 22-32. ISBN 978-9975-137-48-5. (coautori VORNIC Vlad, CIOBANU Ion).

70.  TROIANOWSKI L. Decadentismul și estetismul în topul decepțiilor lui M. Nordau. În: Filosofia şi perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 19 noiembrie 2015, Chişinău. – Chişinău: UnAŞM, 2016 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 187 p., p.67-82. ISBN 978-9975-933-99-5.

71.  TROIANOWSKI L. C.Dobrogeanu-Gherea –R.Ionescu-Rion: promotori prolifici ai perspectivei sociale a artei. În: Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” (ediția a doua). Materialele conferinței „Filiala Bălți a Academiei de Științe a Moldovei , Agenția de Dezvoltare Regională Nord,Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți , Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” 29-30 septembrie , 2016, Bălți. Bălți: Tipografia „Foxtrot„, p.197-200. ISBN 978-9975-89-029-8.

72.  TROIANOWSKI L. Vasile Ermuratschi: Racordări spirituale la istoria și cultura Basarabiei. În: Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei: 60 ani de activitate. Chișinău: Editura Tipografia Centrală, 2016, p.83-97 ISBN978-9975-3043-4-4

73.  UNGUREANU, C. Activitatea Universităţii din Cernăuţi. În: Anuarul Institutului de Istorie. 2014, Chişinău 2015, p. 157-173 – ISBN 978-9975-4387-5-9.

Publicații în reviste electronice:

 1. CIOBANU, R. Managementul profesiilor juridice. Curs electronic. USM. Platforma MOOdle, 2016. 100p.
 2. COSMESCU Al. Phenomenological Aesthetics after the Centenary: Historical Perspectives and Contemporary Trends. The Annual Colloquium of the Romanian Society for Phenomenology, în Phenomenological Reviews (http://reviews.ophen.org/2015/12/27/phenomenological-aesthetics-centenary-historical-perspectives-contemporary-trends/);
 3. COSMESCU Al. Luke Fischer: The Poet as Phenomenologist: Rilke and the New Poems, în Phenomenological Reviews (http://reviews.ophen.org/2016/02/29/luke-fischer-poet-phenomenologist-rilke-new-poems/)
 4. PASCARU, A., ROȘCA M. A theoretical contribution to the contemporary migration: a socio-philosophical reflection. Annals of “Ştefan cel Mare” University of Suceava. Philosophy, Social and Human Disciplines Series. 2016, vol.1 http://www.apshus.usv.ro/

Articole în culegeri internaţionale

 1. BOBÎNĂ Gh. Constantin Stere – doctrinar al poporanismului. În: Convergențe spirituale Iași-Chișinău. De la frați la frați. 2016, nr.10-11, Iași, p.45-50. ISSN 2343-9661
 2. BOBÎNĂ Gh. Academicianul Eugen Russev – distins cercetător al cronografiei vechi românești. În: Convergențe spirituale Iași-Chișinău. De la frați la frați. 2016, nr.10-11, Iași, p.101-103. ISSN 2343-9661
 3. BOBÎNĂ Gh.Scrierile filosofice ale lui Dimitrie Cantemir. În: „Integrala manuscriselor Cantemir. Vol.LXXI. Ediție coordonată de Constantin Barbu. Craiova: Editura Revers, 2015, p.321-331
 4. BOBÎNĂ Gh. Formarea intelectuală. În: „Integrala manuscriselor Cantemir. Vol.LXXI. Ediție coordonată de Constantin Barbu. Craiova: Editura Revers, 2015, p.494-503;
 5. BOBÎNĂ Gh. Antioh Cantemir – diplomat și om politic. În „Integrala manuscriselor Cantemir. Vol.LXXI. Ediție coordonată de Constantin Barbu. Craiova: Editura Revers, 2015, p.504-515;
 6. BOBÎNĂ Gh. Antioh Cantemir – filosof. În „Integrala manuscriselor Cantemir. Vol.LXXI. Ediție coordonată de Constantin Barbu. Craiova: Editura Revers, 2015, p.537-558;
 7. BOBÎNĂ Gh. Actualitatea doctrinei poporaniste a lui Constantin Stere. În: Constantin Stere – prozator, publicist, jurist și om politic. 150 ani de la naștere. Conferința științifică internațională, 1 iunie 2015. Chișinău. Iași: Editura Vasiliana, 2016, p.329-338. ISBN 978-973-116-503-5;
 8. BOBÎNĂ Gh. Actualitatea doctrinei poporaniste a lui Constantin Stere. În: Conferința științifică internațională. Constantin Stere – prozator, publicist, jurist și om politic. 150 ani de la naștere. 1 iunie 2015. Chișinău. Iași: Editura Vasiliana, 2016, p.329-338. ISBN 978-973-116-503-5;
 9. CIOBANU, R. Dimensiuni multiculturale ale individualității la Constantin Stere. În: Constantin Stere – prozator, publicist, jurist și om politic. 150 ani de la naștere. Conferința științifică internațională, 1 iunie 2015, Chișinău. Iaşi: Editura Vasiliana, 2016, p.??? . ISBN 978-973-116-803-5.

10.  CIOBANU, R. Interdisciplinaritatea - un instrument operațional în lumea contemporană. În: Pregătim viitorul promovând excelenţa. Materialele Congresului internaţional al universităţii Apolonia. Iaşi: Editura Apolonia, 2016, p.74-86. ISBN 978-606-8410-74-6.

11.  COJOCARU, Gh. Unirea Basarabiei cu România în conceptul lui C. Stere, în: Constantin Stere – prozator, publicist, jurist şi om politic – 150 de ani de la naştere. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională: 1 iunie 2015.- Iaşi: Editura Vasiliana '98, 2016, 115-124. ISBN 978-973-116-503-5.

12.  COJOCARU Gh., „Dezghețul” lui Nichita Hrușciov și unele aspecte ale problemei Basarabiei. În: Corneliu BELDIMAN (coord.), Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului – 20 de ani de activitate (1993-2013). Fenomenul totalitar: realități istorice și abordări istoriografice. Conferinţa internaţională aniversară a INST, Bucureşti, 26-27 septembrie 2013, p. 187 – 199. București, INST, 2015. ISBN 978-973-7861-82-5.

13.  DANILOV, M. Erodarea politicului: ziarul Besarabeț, Pavel Crușevan și preocupările lui literare (1897-1907). În: Presa culturală. Lucrările prezentate la Congresul Național de Istorie a Presei, Ediția a VIII-a, 24-25 aprilie, Oradea, 2015, coord.: Ion Zainea, Beata Nenesi, Carmen Ungur-Brehoi, Editura Universității din Oradea, 2015, p. 234-240. ISBN 978-606-10-1666-2.

14.  DANILOV, M. Studiu înaintea consideraţiilor despre Basarabia sub stăpânire rusească. În: Ange Bally, O lucrare de acum un secol despre Basarabia ca ținut moldovenesc [publicată de Nicolae Iorga în limba franceză (Vălenii de Munte, 1940)], ediție îngrijită de Maria Danilov; traducere în română de Lucia Arnăut, Tritonic, București, 2016, p. 11-39. ISBN 978-606-749-132-6.

15.  DANILOV, M. Constantin Stere și drama intelectualilor basarabeni de stânga. În: Constantin Stere. Prozator, publicist, jurist și om politic. 150 de ani de la naștere, Iași, Vasiliana 2016, p. 235-249, ISBN 978-973-116-503-5.

16.  DANILOV, M. Cenzura în Basarabia. 1814-1916, În: O cronologie a cenzurii în România, coord. Marian Petcu, Tritonic, București, 2016, p. 24-157.  ISBN 978-606-749-155-5.

17.  ENCIU, N. Constantin Stere doctrinarul. La 150 de ani de la naşterea „Marelui Singurtatic” al primei jumătăţi de secol XX românesc, în: Constantin Stere – prozator, publicist, jurist şi om politic – 150 de ani de la naştere. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională: 1 iunie 2015.- Iaşi: Editura Vasiliana '98, 2016, 125-134. ISBN 978-973-116-503-5.

18.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Noua literatură despre Cantemirești. Addenda (2010-2013) la bibliografia “Neamul Cantemireștilor”. În: Integrala manuscriselor Cantemir. Vol. LXXIV. Ed. Coord. Constantin Barbu, [Craiova, 2015] , p.539-572. ISBN 978-606-611-239-0 ISBN 978-606-703-248-2

19.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina, Însemnări cronicărești de pe o Psaltire de la Mănăstirea Voroneț. În: In honorem Sfânta Mănăstire Voroneț. Un sfert de veac de la reînființare, Iași, Ed. Doxologia, 2016, p.210-217. ISBN 978-606-666-548-3

20.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Biblioteca Mănăstirii Voroneț în lumina unor cercetări recente. În: In honorem Sfânta Mănăstire Voroneț. Un sfert de veac de la reînființare, Iași, Ed. Doxologia, 2016, p.333-393. ISBN 978-606-666-548-3.

21.  MAFTEUŢA, N. Statutul social al cadrelor didactice din perioada interbelică. În: Portreti Nastavnika. Vol. VII, partea IV (Banat, Serbia, R.Moldova, Ucraina), Veliko Gradişte: Ed. Hoffman, 2015, 115-119, ISBN 978-606-778-115-1.

22.  MISCHEVCA Vlad, Factorul fanariot în declanşarea războiului ruso-turc din anii 1806 – 1812. În: Românii în istoria Europei, Vol. II / Coord.: Lucian Dindirică, Alexandru Ionicescu. Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2014, pp. 113-138. ISBN 978-606-537-159-0.

23.  MISCHEVCA Vlad. Un Prince phanariote moins connu: Emmanuel Giani-Rosetti (1715-1794). În: Mélanges en l’honneur du professeur Jacques Bouchard (Textes réunis et présentés par Henri Tonnet), Canada (Quebec): Del Busso, 2015, p. 39-53. ISBN 978-2-923792-70-5

24.  MORARU, P. Bucovina în anii celui de-al Doilea Război Mondial. Aspecte politico-diplomatice. În: Politica externă a României cu privire la Basarabia reflectată în activitatea diplomaţilor săi. Coord. I. M. ANGHEL. Buc: „Universul Juridic”, 2016, 148-158. ISBN 978-606-673-748-7.

25.  NEGREI, I. Constantin Stere – deputat în Sfatul Țării al Basarabiei. În: Constantin Stere. Prozator, publicist, jurist și om politic. 150 de ani de la naștere, Iași, Vasiliana 2016, p. 151-165, ISBN 978-973-116-503-5.

26.  NEGRU, G. Constantin Stere în vizorul poliției secrete a Imperiului Rus. În: Constantin Stere. Prozator, publicist, jurist și om politic. 150 de ani de la naștere, Iași, Vasiliana 2016, p. 66-83, ISBN 978-973-116-503-5.

27.  NEGRU, E., NEGRU, Gh., Amplificarea presiunilor diplomatice ale URSS asupra RSR în vederea recunoaşterii de către aceasta a limbii şi naţiunii „moldoveneşti” (1976-1981), În: Români – Moldoveni – Europeni. Dileme şi identităţi. Iaşi - Bălţi – Chişinău. Coordonator: Ioan Răducea, Iaşi, Studis, 2016, 124-153. ISBN 978-606-775-129-1.

28.  PASAT, V. „La masă cu Impăratul”. Constantin Stere la întâlnirea istorică de la Constanţa, dintre ţarul Nicolae al II-les şi regele Carol I, în: Constantin Stere – prozator, publicist, jurist şi om politic – 150 de ani de la naştere. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională: 1 iunie 2015.- Iaşi: Editura Vasiliana '98, 2016, 135-150. ISBN 978-973-116-503-5.

29.  POŞTARENCU, D. Vornicul Vasile Pogor şi Basarabia. În: Anuarul Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, Iaşi, Editura Muzeelor Literare, 2015, p. 21–39, ISSN 2066-7469.

30.  POȘTARENCU, D. Proprietățile funciare ale părinților lui Constantin Stere. În: Constantin Stere. Prozator, publicist, jurist și om politic. 150 de ani de la naștere, Iași, Vasiliana 2016, p. 226-234, ISBN 978-973-116-503-5.

31.  TROIANOWSKI L. C. Stere - N. Mihailowsky: confluențe ideatico-estetice. În: Constantin Stere – prozator, publicist, jurist și om politic. 150 ani de la naștere. Conferința științifică internațională, 1 iunie 2015, Chișinău. Iași: Editura Vasiliana 98, p. 339-358. ISBN 978-973-116-803-5.

32.  ŢÎCU, O., „Europa post-Brexit: recurs la istorie”. În: Europa după Brexit. Coord. S. Bocancea. Iaşi: Adenium, 2016, 209-221. ISBN 978-606-742-226-9.

33.  ŢÎCU, O. Republica Moldova între Vest şi Est: Opţiuni geopolitice în context istoric, În: S. Bocancea, R. Carp (coord.), Calea Europeană a Republicii Moldova, Iaşi: Adenium, 2016, 62-76. ISBN 978-606-742-169-9.

34.  ŢÎCU, O. Borders and Nation-Building in post-Soviet States: A glance from the Republic of Moldova. În: Migration, Borders and Regional Stability in the EU's Eastern Neighbourhood, Coord. Ilkka Liikanen, James W. Scott, London: Routledge, 2016, 50-65. ISBN 978-0-415-72286-5.

35.  БЫРЛЭДЯНУ В., КОЖОКАРУ, Л., Пам'ять про війну: від великодержавної ностальгії до європейської культури пам'яті (The memory of the war: from the great power nostalgia to European cultural memory), în: Історія та історіографія в Європі. Україна в ХХ-ХХІ століттях: на шляху гідності і свободи, Kiev: Universitatea „Taras Şevcenco”, 2016, Вип.5, 157 с. 89-95. ISBN 966-95788-6-8.

36.  ДАНИЛОВ, М. Арсений (Cтадницкий) и его «дневник студента-паломника на Афон» (1886), Сборник 3. Материалы международной конференции посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе, Киев, 21–23 мая 2014 г., Издание Русского Свято Пантелеимонова монастыря на Афоне, Святая Гора Афон 2016, c. 153-162.  ISBN 978-5-7117-0747-9.

37.  КОНСТАНТИНОВ Валентин. Mолдавская кампания Жолкиевского 1620 года в «истории Украины-Руси» м. Грушевского. B: „Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження). Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції”, Kiev, 2016, p.13-15. УДК 93(477).

38.  КОРЛЭТЯНУ-ГРАНЧЮК, Сильвия, Опыт и перспективы интернационализации молдавской социогуманитарной науки: от двусторонних проектов до «Горизонт – 2020», În: „Взаимодействие правительств и национальных научных обществ с международными организациями в целях развития и применения научных знаний. Материалы международного симпозиума г. Киев, 19–20 октября, 2015 г.” Киев 2016. стр. 99-103. ISBN 978-966-651-611-7.

39.  МИСКЕВКА, В., Помощь молдавского господаря Стефана Великого Зографскому Афонскому монастырю. B: Афон и Славянский Мир. Сборник 3. Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе, Киев, 21–23 мая 2015 г. Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, Святая Гора Афон, 2016, с. 194-213. ISBN 978-5-7117-0747-9.

40.  МИСКЕВКА, В., Молдова, 1812: Annus horribilis (Бухарестский мирный договор и его последствия). B: Историческая наука и образование в начале XXI века: проблемы и перспективы развития (к 70-летию факультета истории, философии и искусств): сборник научных статей. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015, с. 56-62. ISBN 978-5-9296-0734-9

41.  СТЫКАЛИН-КОЛИН A., Бессарабия начала XX в. глазами русских священнослужителей и церковных миссионеров (по материалам переписки митрополита Арсения в ГАРФе). În: Макарьевские чтения: материалы X Международной конференции (25 – 27 ноября 2015 г.), Отв. ред. А.П. Адлыкова. Горно-Алтайск, 2016, p. 118-126, ISBN 978-5-91425-124-3.

42.  СТЫКАЛИН-КОЛИН A., Румыния 1905 г. глазами будущего бессарабского митрополита. În: Славянский мир в третьем тысячелетии. Ежегодник, Отв. редактор Е.С. Узенева. М., 2016. p. 120-130, ISBN 978-5-7576-0340-7.

Teze ale comunicărilor (internaţionale)

 1. BOBÎNĂ Gh. Constantin Noica`s Cantemirian cultural model. Abstract. În International Scientific Conference (6th Edition). Dimitrie Cantemir`s  work – symbol of the convergence of civilizations. Bucharest, Romania, Noveber 24-26, 2016
 2. EMILCIUC, A. Mobility of Merchants in the Southern Regions of the Russian Empire: State Regulations and Community Perception (First Half of the 19th Century). International Workshop “Mobilities” in the Black Sea region, Bucureşti, New Europe College, Bucharest, 20-21 mai 2016, Program & Abstracts, p. 12. Fără ISBN.
 1. EȚCO, D. Făuritorii Basarabiei unite – absolvenții școlii teologice basarabene. În: C. Manolache, Însemnări, rezumate și extrase, Cursurile de vară 2015, Universitatea Vălenii de Munte, Ploiești, Editura Libertas, 2016, p. 70-71, ISBN:  978-606-8467-08-5.

Recenzii, prezentări, teze ale comunicărilor, rezumate publicate în reviste naționale

 1. BOBÎNĂ Gh. Principii metodologice de studiere a gândirii filosofice românești din secolele XV- XVII. În: Școala internațională de metodologie în științele socio-umane. Conferință științifică internațională. Ediția a II-a -2016. Chișinău: CEP USM, p.47-48, ISSN 978-9975-71—854-7;
 2. CEREŞ, I. Interesul Marilor Puteri pentru piața Principatelor Române (sfârșitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea). În: Sesiunea științifică a Departamentului Istoria românilor, universală și arheologie: Program. Rezumatele comunicărilor. Ediția a III-a. Chișinău: CEP USM, 2016, (p. 43). ISBN 978-9975-71-774-8.
 1. CEREȘ, I. Interese politice și economice ale Marilor Puteri în Țările Române (sfârșitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea). În: Conferința științifică a Muzeului Național de Istorie a Moldovei (ediția a 26-a), 20-21 octombrie 2016: Program. Rezumatele comunicărilor. Chișinău: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, 2016, p. 55-56. ISBN 978-9975-87-140-2; ISBN 978-9975-87-139-6.
 1. CERNENCHI, E., Consideraţii asupra începutului plăţii tributului de către Ţara Moldovei Hanatului Crimeii. În: Sesiunea Ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie: Program. Rezumatele comunicărilor / Universitatea de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, ediţia a III-a, Chişinău: CEP USM, 2016, p. 35-36, ISBN 978-9975-71-774-8.

 1. CHIRTOAGĂ I., Basarabia şi Basarab. În: Culegere de comunicări la Sesiunea ştiinţifică „Români-moldoveni-europeni. Dileme şi identităţi, Iaşi-Bălţi-Chişinău, 4-6 noiembrie 2015, p. 13.
 1. CIOBANU, R. Dimensiunile unei metodologii aplicate. În: Conferinţei internaţionale: Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socio-umane. USM, 17-18 noiembrie 2016.
 1. CORLĂTEANU-GRANCIUC, S., Sesiune științifică de comunicări „Cultură și istorie la Est de Carpați în perspectivă Sud-Est Europeană (sec. XVII-XX)”. În: Destin Românesc. Nr. 4 (98), 2016, p.137-138. ISSN 1857-1964.
 1. CORLĂTEANU-GRANCIUC, S., Congresul Național al Istoricilor Români. Cluj-Napoca, 25-28 august 2016. În: Destin Românesc. Nr. 3 (97), 2016, p.148-151. ISSN 1857-1964.
 1. CORLĂTEANU-GRANCIUC, S., Cel mai mare for național al istoricilor români din ultimele patru decenii. În: AKADEMOS. Revistă de știință, inovare, cultură și artă. Nr. 3 (42) 2016. Chișinău. p.17-18. ISSN 1857-0461.

10.  CORLĂTEANU-GRANCIUC, S., 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. În: Destin Românesc. Nr. 1 (95), 2016, p.147-151. ISSN 1857-1964.

11.  CORLĂTEANU-GRANCIUC, S., Despre conflictul transnistrean în două mii cinci sute de pagini de studii și documente. Recenzie. În: „Patrimoniul Istoric. Revista Asociaţiei Istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni”, nr. 4, Ungheni 2016, p. 113-116. ISSN 2345-1637.

12.  CORLĂTEANU-GRANCIUC, S., Colonna Traiana. În: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno VIII, nr.3, Maggio 2016, p.20. ISSN 2345-1653.

13.  CORLĂTEANU-GRANCIUC, S., Provincia Romana Dacia. În: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno VIII, nr.2, Marzo 2016, p.20. ISSN 2345-1653.

14.  CORLĂTEANU-GRANCIUC, S., La conguista romana dei geto-daci. În: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno VIII, nr.1, Gennaio 2016, p.18. ISSN 2345-1653.

15.  CORLĂTEANU-GRANCIUC, S., Reevaluarea lui Constantin Stere la 150 de ani de la naștere, în: Destin Românesc. Nr. 3, 2015, p.133-137.

16.  CRUDU, L. Gh.Onişoru, Pecetea lui Stalin.Cazul Vasile Luca, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014, 322 p., în Revista de Istorie a Moldovei, nr. 1, 2016, 142-146, ISBN 1857-2022.

17.  CRUDU, L. Politica de cadre a aparatului superior de partid în RSSM, 1940-1941/1944, în: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ed. a 26-a), 20-21 octombrie 2016. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, Tipogr. „Bonus Offices”, 2016, 75-77. ISBN 978-9975-87-140-2.

18.  EMILCIUC, A. Importul materialelor şi produselor lemnoase în Basarabia (1812-1853). În: Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Ediţia a III-a, Program. Rezumatele comunicărilor. Chişinău, 2016. p. 48-49. ISBN 978-9975-71-774-8.

19. EMILCIUC, A. Basarabenii în timpul Primului Război Mondial. Prezentare la volumul Primul Război Mondial şi Basarabia, (1914-1918): (Culegere de studii şi articole). Coordonator: Andrei Emilciuc. Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, S. n., Chişinău, 2015, 252 p. ISBN 978-9975-4387-3-5. In: Cohorta, Revistă de istorie militară, 2015, nr. 1, p. 205-208. ISSN 1857-0100.

20.  EMILCIUC, A. Transhumanţa comercială în Basarabia (1812-1853). Sesiunea ştiinţifică Istorie. Arheologie. Muzeologie. a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXVI-a), 20-21 octombrie 2016. Program.  Rezumatele comunicărilor. Chişinău, Republica Moldova, Chişinău, 2016, p. 60-61. ISBN 978-9975-87-140-2 ISBN 978-9975-87-139-6.

21.  EMILCIUC, A. Implicarea negustorilor armeni în comerţul cu vite din Basarabia (1812-1853). În: Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educaţia tinerei generaţii. Chişinău, 2016, p. 14-15. ISBN 978-9975-133-48-7.

22.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina, Operele muzicale ale lui Dimitrie Cantemir din nou în actualitate. În: Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, 2016, nr. 1 (40), p. 168-171. [Recenzie la vol. Ghilaș Victor. Dimitrie Cantemir – muzicianul în contextul culturii universale, Chișinău, 2015, 496 p.] ISSN 1857-0461.

23.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina. Cărți risipite din Biblioteca Mănăstirii Noul Neamț, în Valori bibliofile, 2016. Ediția a XXV-a, Simpozion științific internațional,  BNRM, Chișinău, 2016, p. 14.

24.  EȘANU Andrei, EȘANU Valentina, Academicianul Valeriu Pasat la vârsta afirmării. În:  Academicianul Valeriu Parat. Biobibliografie, Chișinău, 2015, p. 16-38. ISBN978-9975-3089-2-2.

25.  EȚCO, D. Steliana Grama, o magistrală rază a veșniciei. În: Crezul Stelianei Grama: Să ne păstrăm coloana vertebrală, Chișinău, 2016, p. 81-88, ISBN: 978-9975-51-770-6.

26.  FELEA A., Considerații asupra istoriei familiei în ținutul dintre Prut și Nistru la înc. sec. al XIX). Cea de-a patra căsătorie. În:  Conferinţa ştiinţifică internaţională Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare, Chişinău, ediţia a VIII-a , Programul și rezumatele comunicărilor, Chișinău, Republica Moldova, 31 mai-2 iunie 2016, Chișinău, 2016, p. 81  ISBN 978-9975-84-014-9

27.  FELEA A., Cafeaua, felegenele și zarfurile în Țara Moldovei (sec. XVIII- înc. sec. al XIX-lea). În:  Sesiunea științifică a departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie, ediția III, 13 mai 2106. Program. Rezumatele comunicării, Chișinău, 2016, p.42. ISBN 978-9975-71-774

28.  FELEA A, Istorie și culoare în Țara Moldovei. În:  Conferința științifică a Muzeului Național de Istorie a Moldovei (ediția a XXVI-a), 20-21 octombrie 2016. Program. Rezumatele comunicărilor. Chișinău, 2016. p.50-51. ISBN 978-9975-87-140-2

29.  FELEA A, Căsătoriile mixte și problema identității. În: Raporturi identitare în spațiul românesc din perspectivă istorică: școli și interpretări. Conferința internațională. Chișinău,3-5 noiembrie 2016. Programul și rezumatele comunicărilor. Chișinău, 2016, p.50-51. ISBN 978-9975-71-844-8

30.  FELEA A,  Abecedarul: între propagandă, interese naționale și patriotism (mijl. sec. XIX-înc. sec. XXI). În:  Istoria științei universitare: de la abilități propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene. Conferință științifică internațională. Chișinău 7-9 octombrie 2016, Programul și rezumatele comunicărilor.Chișinău, 2016, p.27. ISBN 978-9975-71-831-8

31.  FELEA A, Căsătoriile mixte : istorie și  contemporaneitate - propunere pentru un modul de predare-învățare. În: Conferința științifică națională cu participare internațională a tinerilor cercetători Valorificarea patrimoniului etnocultural al republicii moldova în educația tinerei generații. Chișinău, 17 noiembrie 2016, p.44-45 ISBN 978-9975-133-48-7

32.  FURTUNĂ Alexandru Două monografii despre învățământul din Bucovina în perioada stăpânirii austriece [Recenzie la volumele: Constantin Ungureanu, Sistemul de învîțământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918), Chișinău, 2015, 456.p.; Idem, Școlile secundare din Bucovina (1808-1918), Chișinău, 2016, 304 p.  ]. În: Revista de Istorie a Moldovei, 2016, nr. 1, p. 136 – 141 ISSN 1857 – 2022.

33.  FUŞTEI, N. Relaţiile dintre statul sovietic şi culte în URSS, încercare de periodizare a etapelor istoriei dezvoltării relaţiilor dintre stat şi culte, în: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ed. a 26-a), 20-21 octombrie 2016. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, Tipogr. „Bonus Offices”, 2016, 77-78. ISBN 978-9975-87-140-2.

34.  FUŞTEI, N. Presa bisericească din Republica Moldova, în: Conferinţa ştiinţifică Naţională „Biserica Ortodoxă din Moldova şi Statul. Credinţă şi cunoaştere. Chişinău, 11 octombrie 2016, Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2016, 39-40.

35.  SCLIFOS, E. T., Simpozionul Științifico-metodic „Unirea Principatelor Române (1859) – Eveniment istoric cu impact național și european, în „Revista de Istorie a Moldovei”, nr. 1, 2016, pp. 147-149 ISSN 1857-2022.

36.  SCLIFOS, E. T., Conferința Științifică „98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, în „Revista de Istorie a Moldovei”, nr. 1, 2016, pp. 150-151, ISSN 1857-2022.

37.  SCLIFOS, E. T., Conferința științifică internațională „Istoricul și Istoria: Alexandru V. Boldur -130 de ani de la naștere, Leonid Boicu – 85 ani de la naștere”, în „Revista de Istorie a Moldovei”, nr. 2, 2016, pp. 136-140, ISSN 1857-2022.

38.  SCLIFOS, E. T., Preliminarii diplomarice în chestiunea sudului Basarabiei (decembrie 1855- februarie 1856) în: Sesiunea științifică a departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie: rezumatele comunicărilor, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie, ediția a III-a, Chișinău: CEP USM, 2016, pp. 50-51, ISBN 978-9975-71-774-8.

39.  SCLIFOS, E. T., Documente referitoare la Basarabia în Arhiva de Politică Externă de la Paris (1856-1857), în Conferința Științifică a Muzeului Național de Istorie a Moldovei (ediția a XXVI-a), Rezumatele Comunicărilor, Chișinău, 2016, p. 62, ISBN 978-9975-87-140-2.

40.  UNGUREANU, C. Facultățile de la Universitatea din Cernăuți (1875-1919). În: Conferința științifică internațională Istoria științei universitare: de la abilități propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene, rezumatele comunicărilor, Chișinău 2016, p. 23-24, ISBN 978-9975-71-831-8.


RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC