Română

Lista anuală a publicaţiilor

LISTA
lucrărilor științifice publicate în anul 2015
de către cercetătorii Institutului de Istorie al AȘM


Monografii internaţionale

1. RUMPLER H., SCHARR K., UNGUREANU C., (editori) Der Franziszeische Kataster im Kronland Bukowina / Czernowitzer Kreis. Statistik und Katastralmappen. Wien – Köln – Weimar: Verlag Böhlau, 2015, 210 S. ISBN 978-3-205-79698-5.


Monografii naţionale

1. Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere (aspecte filosofice). Red. șt. A. PASCARU. Ch: F.E-P. Tipografia Centrală, 2015. 2016 p. ISBN978-9975-4387-4-2.

2. MISCHEVCA, V., Prutul în destinul neamului românesc: O antologie istorico-literară a râului. Ch: Civitas, 2015, 300 p. ISBN 978-9975-912-60-0.

3. MISCHEVCA, V., JARCUȚCHI, I. Pacea de la Bucureşti: din istoria diplomatică a încheierii tratatului de pace ruso-turc de la 16(28) mai 1812. / Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. Ch: CEP USM, 2015, 408 p. ISBN 978-9975-71-695-6.

4. MISCHEVCA, V., Anul 1812. Două secole de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rusiei. Edișia a II-a revăzută și adăugută. Ch: S.n. „Elan Poligraf”. 2015. 181 p. ISBN 978-9975-66-508-7.

5. POȘTARENCU, D., Zgurița. Trecut și prezent. Ch.: „Bons Offices”. 2015. 296 p. ISBN 978-9975-87-009-2.

6. ŢARANOV, V. Исторический прогресс МССР, Ch.: CEP USM, 2015. 231p. ISBN 978-9975-71-676-5.

7. ŢARANOV, V. Istoria Republicii Moldova din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, (Ediţia a treia revăzută şi completată), Chișinău, 2015, 464 p. ISBN 978-9975-53-474-1.

8. UNGUREANU, C. Sistemul de învăţământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918). Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2015. 456 p. ISBN 978-9975-53-548-9.


Culegeri de documente şi articole coordonate (internaționale)

1. Primul Război Mondial. Perspectivă istorică și istoriografică/World War I. A Historical and Historiographical perspective. Coord. Ioan BOLOVAN, Gheorghe COJOCARU, Oana Mihaela TĂMAȘ. Academia Română/Centrul de Studii Transilvane. Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca, 2015. 588 p. ISBN ISBN 978-606-8694-02-3 / 978-973-595-855-8.


Culegeri de documente şi articole coordonate (naționale)

1. Cadrele de partid şi sovietice din RASSM şi RSSM (1924-1956). Coord.: Marius TĂRÎȚĂ. – Chişinău: Tehnica-Info, 2015. - 140 p. ISBN 978-9975-63-388-8.

2. Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în perioada războilui ruso-turc 1806-1812, vol. I (noiembrie 1806 - iulie 1808), Coord: DRAGNEV D., SVETLICINÂI L., Chişinău, 2015, 450 p. ISBN 978-9975-63-385-7.

3. Elita social politică și economică a Basarabiei. sec. XIX – înc. sec. XX, Vol. 1. Documente. Coord: BACALOV S., Alcătuitori: Sergiu Bacalov, Cristina Gherasim, Marina Guţu, Sergiu Demerji, Elena Cojocari, Ch: 2014, 353 p. ISBN 978-9975-80-962-7. ISBN 978-9975-80-963-4.

4. Evoliția mentalității tineretului în contextul integrării Moldovei în UE: Lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale, consacrată aniversării de 85 de ani de la înfiinţarea UST şi a învăţământului superior din Moldova, 16-17 martie 2015, Chişinău / col. red.: Ştefan Levinţa, Valentin Constantinov [et. al.] – Ch: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2015 – 278 p.ISBN 978-9975-76-151-2.

5. Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiembrie 2014. Red. șt. Gh. BOBÎNĂ, A. PASCARU, R. CIOBANU. Ch: Tipogr. Artpoligraf, 2015, 192p. ISBN 978-9975-4257-6-6.

6. Lăpușna. Studii de istorie și arheologie, Coord. Gh. Postică și T. Candu, Ch: 2015, 270 p. ISBN 978-9975-4477-3-7.

7. Ostaşii basarabeni în Primul Război Mondial (1914-1918). Documente. Coord.: Andrei Emilciuc. Vol. I. 562p. Ch: Tehnica-Info, 2015 (Tipogr. “PIM”, Iaşi). ISBN 978-9975-63-387-1.

8. Studii de arhondologie și genealogie. Vol. II. Coordonator: Sergiu Bacalov, Ch: 2014, 352 p. ISBN978-9975-80-825-5; ISBN 978-9975-87-071-7.

9. Studii de arhondologie și genealogie, vol. III, Coordonator: S.BACALOV, Chişinău, 2015, Tipografia LEXON-Prim, ISBN

 

Articole din reviste cu factor de impact

1. CANDU, T., La giurisdizione territoriele delle Diocese Ortodosse Moldave: Seccolo XVIII e l'inizio del secolo XIX. În: Transilvanyan Review. Supplement nr. 2. 2015. P.53-61.

 

Manuale / lucrări didactice (internaţionale)

1. MORARU, P., Relaţiile internaţionale în anii 1945-1991. Europa şi America de Nord. Bucureşti: Editura Militară, 2015. 272 p. ISBN 978-973-32-0982-9.


Manuale / lucrări didactice (naţionale)

1. BOBÂNĂ, Gh. Filosofia Evului Mediu. II. Scolastica. Curs de prelegeri. Ch: UnAȘM, 2015, 198 P. ISBN 978-9975-933-67-4.

2. CIOBANU, R. Aplicații retorice în mediere și negociere. Note de curs. Ch: ArtPoligraf, 2015. 147 p. ISBN 978-9975-933-65-0.

3. CIOBANU, R. Logica juridică. Suportul de curs. Ch: CepUSM, 2015, 276p. ISBN 978-9975-71-613-0.

4. ENCIU N., MISTREANU Tatiana, Istoria românilor şi universală. Epoca contemporană. Coord: Demir DRAGNEV. Clasa a XII-a. Manual, Civitas, Ch: 2015, 144 p. ISBN 978-9975-936-68-2.

5. FELEA A., Istoria românilor şi universală în scheme şi tabele: Material didactic pentru gimnaziu şi liceu. Ch: Prut Internaţional, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). Partea] 1-a: Preistoria şi Epoca Antică. – 2015. – 84 p. / (coautor Adrian Dolghi) – ISBN 978-9975-54-232-6. – ISBN 978-9975-4392-6-8. Cota parte 2,5 c.a

6. FELEA A., Istoria românilor şi universală în scheme şi tabele: Material didactic pentru gimnaziu şi liceu. Ch: Prut Internaţional, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") [Partea] a 2-a: Evul Mediu. – 2015. – 80 p. (coautor Adrian Dolghi) – ISBN 978-9975-54-233-3. Cota parte 2,5 c.a

7. FELEA A., Istoria românilor şi universală în scheme şi tabele: Material didactic pentru gimnaziu şi liceu. – Ch: Prut Internaţional, 2015, p. 85 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") [Partea] a 3-a: Epoca Modernă

8. FELEA A., Istoria românilor în scheme şi tabele. – Ch: Prut Internaţional, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") –. – ISBN 978-9975-4392-6-8. [Partea]a 4-a: Epoca Contemporană. – 2015. – 108 p. / (coautor Adrian Dolghi) – ISBN 978-9975-54-235-7. Cota parte 3 c.a

9. FELEA A., Istoria românilor și universală. Caiet pentru formarea competențelor. Clasa a 5-a. Ch: S.n., 2015, p. 64 (coautor Adrian Dolghi). ISBN 978-9975-77-251-8

10. FELEA A., Istoria românilor și universală. Caiet pentru formarea competențelor. Clasa a 6-a. Ch: S.n., 2015, p. 76 (coautor Adrian Dolghi). ISBN 978-9975-77-243-3

11. FELEA A., Istoria românilor și universală. Caiet pentru formarea competențelor. Clasa a 7-a. Ch: S.n., 2015, p. 86 (coautori Adrian Dolghi, Ala Revenco) ISBN 978-9975-77-244-0.

12. FELEA A., Istoria românilor și universală. Caiet pentru formarea competențelor. Clasa a 8-a. Ch: S.n., 2015, p. 70 (coautor Adrian Dolghi, Negrei Viorica). ISBN 978-9975-77-248-8.

13. FELEA A., Istoria românilor și universală. Material didactic pentru formarea competențelor. Clasa a 9-a. Ghid și teste de pregătire pentru examen. Ch: S.n., 2015, p. 88 (coautor Adrian Dolghi). ISBN 978-9975-77-249-5

14. ФЕЛЯ А., История румын и всеобщая история: Дидактический материал для формиро вания компетенций. Тетрадь для 9 класса, Кишинэу, 2015, с. 88 (coautor Adrian Dolghi) ISBN 978-9975-77-253-2

15. FELEA A., Atlas: Istoria românilor și universală. Material didactic pentru gimnaziului și liceu. Ch: S.N. 2015. ISBN 978-9975-77-252-5 (33 c.a.)

16. ФЕЛЯ А., История румын и всеобщая история: Дидактический материал для гимназий и лицеев/ Адриан Долгий, Алина Феля, Светлана Шерепева и др. Кишинэу, 2015, Тип. Prag-3, 68 c. ISBN 978-9975-77-250-1 (33 c.a.).

17. LUNGU C., MISTREANU T., SCUTARU S., Istoria românilor şi universală. Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat, Coord: DRAGNEV D., Civitas, Ch: 2015, 192 p. ISBN 978-9975-936-39-2.

18. NEGREI I., COJOCARU C., I.BÂLBA, Edinețul de odinioară. O istorie în imagini a localității, Chişinău, 2015, 192 p., ISBN 978-9975-128-33-9

19. NEGREI I., Deputați ai Sfatului Țării (1917-1918), primari de Chişinău (1918-1940), Chişinău, 2015, 16 p., ISBN 978 -9975- 3058 -5-3


Capitole în monografii (internaţionale)

1. STICALIN-COLIN A., «Авереску» и другие статьи по истории Румынии. In: Российская историческая энциклопедия. Т. 1, 2. Издание 2-е. М., Издательство Олма Медиа групп, 2015. C. ISBN 978-5-373-07442-1


Capitole în monografii (naţionale)

1. BOBÂNĂ, Gh. Aspecte axiologice ale umanizării științei. În: Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere(aspecte filosofice). Ch: F.E-P Tipografia Centrală, 2015. p. 42-74. ISBN978-9975-4387-4-2.

2. BODEAN, N., Transformări și evoluții identitare la începutul sec. XXI. p. 194-212. În: Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere (aspecte filosofice). Ch: F.E-P Tipografia Centrală, 2015. p. 194-212. ISBN978-9975-4387-4-2.

3. CIOBANU, R. Imperativul moral al puterii. În: Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere (aspecte filosofice). Ch: F.E-P Tipografia Centrală, 2015. p. 114-142. ISBN978-9975-4387-4-2.

4. COJOCARU Gh., JUC Victor, Politica Externă, În: Republica Moldova pe calea modernizării: Studiu enciclopedic /Academia de Ştiinţe a Moldovei; resp. de ed. V. JUC, C. MANOLACHE.Ch: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”, Ch. 2015. p. 228-256. ISBN 978-9975-3073-0-7.

5. COSMESCU, A. Relația cu alteritatea în discursul filosofiei contemporane. În: Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere (aspecte filosofice). Ch: F.E-P Tipografia Centrală, 2015. p 142-163.ISBN 978-9975-4387-4-2 .

6. ENCIU, N; RUSANDU, I. Opoziţia politică. În: Republica Moldova pe calea modernizării: Studiu enciclopedic / Academia de Ştiinţe a Moldovei; resp. de ed. V. JUC, C. MANOLACHE.Ch: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”, 2015. pp. 127-147. ISBN 978-9975-3073-0-7.

7. PASCARU, A. Societatea bazată pe cunoaștere: realități și perspective. În : Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere(aspecte filosofice). Ch: F.E-P Tipografia Centrală, 2015. 2016p, pp.8-41. ISBN 978-9975-4387-4-2.

8. PERCIUN, A. Modele structurale de autosemnificare axiologică. În: Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere (aspecte filosofice). Ch: F.E-P Tipografia Centrală, 2015. p. 164-194. ISBN978-9975-4387-4-2.

9. TROIANOWSKI, L., Tendinţe şi principii în estetica contemporană. În: Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere (aspecte filosofice). Ch: F.E-P Tipografia Centrală, 2015. p. 75-113. ISBN978-9975-4387-4-2.

10. ŢARANU A. Conflictul din raioanele de Est. În: Republica Moldova pe calea modernizării: Studiu enciclopedic / Academia de Ştiinţe a Moldovei; resp. de ed. V. JUC, C. MANOLACHE.Ch: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”, 2015., pp.299-330. ISBN 978-9975-3075-0-7.

11. ŢARANU, A. Istoria politică a RM în perioada 1991 – 2015, În: O istorie a Basarabiei, Coord. A. Petrencu. Ch.: Senebia, 2015, p. 301-361. ISBN: 978-9975-128-45-2.

12. ȘIȘCANU I., Evoluția vieții politice în RSS Moldovenească. În: O istorie a Basarabiei, Coord. A. Petrencu. Ch.: Senebia, 2015, p. 265-300. ISBN: 978-9975-128-45-2.


Articole din alte reviste internaționale

1. BACALOV Sergiu, Despre stăpânirile basarabene ale Episcopiei Huşilor. Cazul moşiei Dobreni (Gura Lăpuşnei). În: Prutul. Revistă de cultură, Huşi, 2015, Serie nouă. Anul V(XIV), nr. 1 (55), p. 45-57. ISSN 1582 – 618X.

2. BOBÂNĂ, Gh., Dissemination of Demetrius and Antiochus Cantemir’s work in the eighteenth-century Germany. Cogito. Vol. VI, 2014, no. 4, 13-19. București, ISSN 2066-709.

3. BOBÂNĂ, Gh., Dimensiunea românească a existenței în viziunea lui Mircea Vulcănescu. Convergențe spirituale Iași-Chișinău. De la frați la frați. 2015, nr.8 – 9. p. 249-259. Universitatea Apollonia. Iași, ISSN 2343-9661.

4. CIOBANU, R. Cooperare și comunicare între instituțiile statului: posibilitate sau realitate? Convergențe spirituale Iași-Chișinău. De la frați la frați. nr.8 – 9. p.190-198. Universitatea Apollonia. Iași, 2015, ISSN 2343-9661

5. CIOBANU, R. Factorul uman: garant al ordinii juridice? Convergențe spirituale Iași-Chișinău. De la frați la frați. nr. 8 – 9. p. 352-362. Universitatea Apollonia. Iași, 2015, ISSN 2343-9661.

6. CONSTANTINOV V., Молдавское княжество и международные отношения в первых десятилетиях 17 века. In: Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, Tom 1 (2015) Nr 2, p.105-112. ISSN 2391-8632.

7. CONSTANTINOV V., Stosunki polsko-mołdawskie za czasów hospodarstwa Stefana Tomszy II (1612-1615). In: „Saeculum Christianum”, t.XXI (2014), s.114-120. ISSN 1232-1575.

8. CRUDU, L. Politica de cadre în învăţământ din RSS Moldovenească. Cazul lui Onufrie Andrus (1940-1945). Studii şi articole de istorie. București, 2015, nr.LXXXII, 132-145. ISSN 0585/749X.

9. DANILOV M., Un studiu datorat istoricului Ion Halippa. Obiceiuri de nuntă basarabene din secolul al XIX-lea, În: Datina, An 2, nr. 12, februarie 2015, Constanța, p. 11-13. ISSN 1221-2253.

10. ENCIU, N. Disputa sovieto-română din deceniul 1965-1975. Hyperion. Revistă de cultură. Anul 33, Botoșani, 2015, nr. 4-5-6 (252-253-254), 172-174. ISSN 1453-7354.

11. ENCIU N., La 75 de ani de la ultimatumul sovietic din iunie 1940. Dramatica transformare a Basarabiei în RSS Moldovenească. Hyperion. Revistă de cultură. Anul 33. Botoșani, 2015, nr. 7-8-9 (255-256-257), 170-175. ISSN 1453-7354.

12. ENCIU, N., Disputa sovieto-română din deceniul 1965-1975 în lumina unor documente de arhivă inedite. Punctul critic. Trimestrial de diagnoză socială, politică şi culturală. București, 2015, nr. 1 (13). 107-112. ISSN print 2068-8989.

13. EȘANU A., Urma ale bibliotecii lui Dimitrie Cantemir în Rusia. În: Academica. Revistă editată de Academia Română, București, An. XXIV (289-290), 2014, nr. 11-12, p.34-42. ISSN 1220-5737.

14. EȘANU A., Traces de la bibliothèque de Dimitrie Cantemir en Russie. Dans Revue Roumaine dʼHistoire (Bucarest), Tome LIII, 2014, nr. 1-4, p. 127-140. ISSN 0556-8072.

15. MISCHEVCA V., Nenorocita campanie de la Prut a lui Petru I. În: Revista de istorie militară, nr. 3-4 (143-144), Bucureşti, 2014, p. 45-52. ISSN 1220-5710.

16. MISCHEVCA V., De la Wilno la Vilnius. Paralele istorice basarabene: 1812 – 1921 – 2013. În: Curtea de la Argeş. Revistă de cultură. Anul VI, nr. 11 (60), Curtea de Argeş, noiembrie 2015, p. 11-12. ISSN 2068 9489.

17. MORARU, P. Din activitatea Poliţiei Speciale de Campanie de la Odessa, 1943-1944 (I), În: Gândirea militară românească. Revista de istorie şi ştiinţă militară, editată de Statul Major General al Armatei Române, aprilie-iunie 2015, p. 173-177. București. ISSN 1454-0460.

18. MORARU, P. Din activitatea Poliţiei Speciale de Campanie de la Odessa, 1943-1944 (II), În: Gândirea militară românească. Revista de istorie şi ştiinţă militară, editată de Statul Major General al Armatei Române, iulie-august 2015, p. 187-194. București. ISSN 1454-0460.

19. MORARU, P., Din activitatea Poliţiei Speciale de Campanie de la Odessa, 1943-1944 (III), În: Gândirea militară românească. Revista de istorie şi ştiinţă militară, editată de Statul Major General al Armatei Române, nr. 4, septembrie-decembrie 2015, Bucureşti, p. 173-183. ISSN 1454-0460.

20. MORARU, P. Începuturile organizării şi activităţii CeKa-O.G.P.U.-N.K.V.D. în Rusia Sovietică, Studia Securitatis. Security Studies Magazine. Sibiu 2015, Anul III, Tom IX, nr. 2, p. 92-107. ISSN 1843-1925.

21. MORARU, P. Aspectele geopolitice ale pierderilor teritoriale suferite de România în vara anului 1940, Studia Securitatis. Security Studies Magazine. Sibiu 2015, Anul III, Tom IX, nr. 3, p. 89-101. ISSN 1843-1925.

22. NEGRU, E. Confruntări istoriografice sovieto-române în anii 1960-1980, Arhivele Totalitarismului, an XIII, 2015, nr.1-2 (86-87), p. 159-179. ISSN 1221-6917.

23. PASAT, V., Constantin Stere la întâlnirea istorică de la Constanța, dintre țarul Nicolae al II-lea și regele Carol I. În: ACADEMICA. Revistă editată de Academia Română. București, nr. 5(295), mai 2015. P.38-45. ISSN 1220-5737.

24. STICALIN-COLIN A., Режим Чаушеску глазами румынского поэта (весна 1989 г.) In: Уроки истории. XX век. Электронный исторический журнала общества «Международный Мемориал». Москва, январь 2015.

25. STICALIN-COLIN A., STICALIN A., Румынская революция, рассказанная в лозунгах. In: Уроки истории. XX век. Электронный исторический журнал общества «Международный Мемориал». Москва, декабрь 2015.

26. TABUNCIC S., Un protest al sacagiilor orașului Chișinău din anul 1821. In: Acta Terrae Fogarasiensis. III. Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”. Editura Altip, 2014, p. 383-400. ISSN-2285-5130 ISSN-L-2285-5130.

27. UNGUREANU, C. Gimnaziile mixte germano-române din Bucovina. Analele Bucovinei, anul XXI, 1/2014, Bucureşti-Rădăuţi, 81-107. ISSN 1221-9975.

28. UNGUREANU, C. Recensămintele populaţiei Bucovinei din anii 1880-1910 şi 1930. Analele Bucovinei, anul XXI, 1/2014, 153-180. ISSN 1221-9975.

29. UNGUREANU, C. Sistemul de învăţământ din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Analele Bucovinei, anul XXII, 1/2015, 75-103. ISSN 1221-9975.

30. UNGUREANU, C. Bucovina în ajunul şi în timpul Primului Război Mondial. Analele Bucovinei, anul XXII, 2/2015, 477-497. ISSN 1221-9975.

31. UNGUREANU, C. Şcolile secundare din oraşul Cernăuţi în sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea. Glasul Bucovinei, anul XXII, nr. 2/2015, Bucureşti-Cernăuţi, 21-46. ISSN 1222-5606.

 

Articole în reviste naţionale

Categoria B:

1. AGACHI, A. Protestele şi cerinţele nobilimii basarabene faţă de tendinţele funcţionarilor ţarişti de a suprima autonomia Basarabiei în anii 1813-1815. În: AKADEMOS. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, nr. 3, Ch: 2015. p.115-122. ISSN 1857-0461.

2. BAGRIN, Mariana, Scrisoarea secretă a Comitetului Central al PCUS din 19 decembrie 1956: dezbateri în cadrul organizaţiilor de partid din RSSM, Revista de Istorie a Moldovei, 2014, nr. 4 (95), p. 44-52, ISSN 1857 2022.

3. BAGRIN Mariana, Particularități ale relațiilor militare și politice interaliate între conferințele de la Teherat și Ialta, în: Revista de Istorie a Moldovei, Ch: 2015, nr. 3, p. 121-128, ISSN 1857 2022.

4. BOBÂNĂ, Gh. Mircea Vulcănescu: o analiză fenomenologică a dimensiunii românești a existenței. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2015, nr. 2 (168), 249-260. ISSN 1857-2294.

5. CEREŞ, I., Exportul de mărfuri din Principatul Moldova în Imperiul Rus la sfârşitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea. În: Tyragetia, serie nouă, Vol. IX [XXIV], nr. 2, Chişinău, 2015, p. 79-91. ISSN 1857-0240.

6. CEREŞ, I., Rolul negustorilor alogeni în procesul de constiutuire a burgheziei comerciale din Principatul Moldova (sfârşitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea). În: Studia Universitatis Moldaviae, 2015, nr.4 (84) Seria „Ştiinţe umanistice”, p. 73-79. ISSN 1811-2668.

7. CERETEU I. Contribuții la istoria bibliotecii mănăstirii Noul Neamț. În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 3, 2014, p. 33-55. ISSN 1857-2022.

8. CIOBANU, R. Ordinea socială: între individualism și pragmatism. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2015, nr.2 (168), 136-144. ISSN 1857-2294.

9. CIOBANU, R. Învăţământul juridic: de la Stere la noi. Revista de știință, inovare, cultură și artă Academos. 2015, nr. 2, p.25-31. ISSN 1857-0461.

10. CHIRTOAGĂ I., Nisporenii anilor 1918-1929 – oglindă a vieţii culturale şi spirituale a Basarabiei interbelice. În: Akademos, Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, nr. 1 (36), 2015, p. 143-149. ISSN 1857-0461.

11. CHIRTOAGĂ I., Evenimente politice de la Est de Carpați din a doua treime a secolului al XIV-lea și Balada „Miorița”, în: Revista de Istorie a Moldovei, Ch: nr. 1, 2015, p.9-25. ISSN 1857-2022.

12. COJOCARU Gh., Unirea Basarabiei cu România în concepția lui C. Stere, în: Revista de Istorie a Moldovei, Ch: nr. 2, 2015, p.9-15. ISSN 1857-2012.

13. CONSTANTINOV V., Confruntări politico-diplomatice polono-otomane în problema revenirii Movileştilor în scaunul Moldovei la începutul anului 1616. În: Revista de Istorie a Moldovei, 2014, nr.1, p.19-29. ISSN 1857-2022.

14. CONSTANTINOV V., Gh. GONȚA, Când a devenit Țara Moldovei vasală a Imperiului Otoman?, în Revista de Istorie a Moldovei, 2015, nr.1, p.26-38. ISSN 1857-2022.

15. CONSTANTINOV V., Relațiile polono-otomane la începutul primei domnii a lui Radu Mihnea în Țara Moldovei și Tratatul de la Jaruga din anul 1617, în Revista de Istorie a Moldovei, 2015, nr.1, p.39-50. ISSN 1857-2022.

16. COSMESCU,A. Specificul descrierii fenomenologice. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2015, nr.1 (167), 180-192. ISSN 1857-2294.

17. DANILOV, M., Preliminarii diplomatice în problema Basarabiei din anii 1914-1916. Tyragetia. Istorie și muzeologie. Serie Nouă, Vol. IX [XXIV], Chișinău, 2015, nr. 2, 191-202. ISSN 1857-0240.

18. DANILOV M., Constantin Stere și drama intelectualilor basarabeni de stânga, în: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 2, 2015, Ch: p.37-47. ISSN 1857-2022.

19. EMILCIUC, A., Medalia „Pentru munca de realizare excelentă a mobilizării generale din anul 1914” din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. În Tyragetia. Revista Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Serie Nouă. Vol. IX (XXIV), nr. 2, Istorie şi Muzeologie. Ch: 2015, p. 353-358. ISSN 1857-0240.

20. EMILCIUC, A. Proiectarea primei căi ferate în Basarabia: între imperativul dezvoltării şi asumarea poverii fiscale (1863-1867), Revista de istorie a Moldovei, nr.2 (98), Ch: 2014, p. 13-28. ISSN 1857-2022.

21. EMILCIUC, A., Politica rusă faţă de restanţele fiscale în rândul antreprenorilor şi particularităţile aplicării ei în Basarabia (1812-1831), Revista de istorie a Moldovei, nr.3 (103), 2015, p. 56-79. ISSN 1857-2022.

22. ENCIU, N. Istoriografia sovietică a Primului Război Mondial între destalinizare şi neostalinism (1956-1985). În: AKADEMOS. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, 2014, Nr. 4 (35), 66-73. ISSN 1857 – 0461.

23. ENCIU N. Constantin Stere doctrinarul, în: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 2, Ch: 2015, p.29-36, ISSN 1857 2022.

24. EȘANU A., EȘANU V., Considerații privind datarea unui document din sec. al XVI-lea. În: Revista de Istorie a Moldovei, 2014, nr.1, p. 101-103. ISSN 1857-2022.

25. EȘANU V., Elita ștefaniană și cartea. În: Revista de Istorie a Moldovei, 2014, nr. 3, p. 11-16. ISSN 1857-2022.

26. DRAGNEV D., SVETLICINAI L., Documente inedite cu privire la unele moşii ale mănăstirii Golia de la est de Prut (sec. XVII-XVIII). În: Revista de Istorie a Moldovei, 2014, nr. 3, p. 139-146. ISSN 1857-2022.

27. FELEA A., Din istoria familiei în spațiul românesc: beția și relațiile familiale în Țara Moldovei în sec. XVIII și Basarabia în primele decenii ale sec. al XIX-lea. În: Tyragetia. Serie nouă. Vol. VII, nr.2, 2014. ISSN 1875-0240.

28. FUŞTEI, N. Consiliul pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS (1944-1965) – un organ de legătură dintre Stat şi Biserică, Tyragetia, 2015, vol. IX, nr. 2, 249-258. ISSN 1857-0240.

29. MISCHEVCA, V., Legăturile domnului fanariot Alexandru Ypsilanti cu Imperiul Habsburgic în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea. În: Revista de istorie a moldovei, nr. 4. Ch: 2015, p. 62-80. ISSN 1857-2022.

30. NEGREI, I. Constantin Stere – deputat în Sfatul Țării (1917-1918), AKADEMOS. Revistă de știință, inovare, cultură și artă. nr. 2 (37), 2015, 18-24. ISSN 1857-0461.

31. NEGREI, I. Afirmarea Societății Culturale Moldovenești: serbarea națională de la Chișinău din 3 decembrie 1906, Revista de Istorie a Moldovei. Ch: nr.2, 2015, p. 77-85, ISSN 1857-2022.

32. NEGRU, Gh. Intelectualii români din Basarabia represaţi în timpul Primului Război Mondial. Cazul Elena Alistar. În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 1, 2015, p. 100-123. ISSN 1857-2022.

33. NICOLAEV, Gh. File din istoria neîmplinită a Muzeului de Arhitectură şi Etnografie a Satului din Chişinău.- În: Revista de Istorie a Moldovei, 2014, nr. 2, 83-99. ISSN 1857 2022.

34. NICOLAEV, Gh. Protecţia şi valorificarea monumentelor de arhitectură în RSS Moldovenească (anii ′40 – ′80 ai sec. al XX-lea). În: Revista de Istorie a Moldovei, 2015, nr.2, p. 85-106. ISSN 1857 2022.

35. PASCARU, A., Inocularea descentralizării axiologice în conceptul societate bazată pe cunoaștere. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2015, nr. 2 (168), 129-135. ISSN1857-2294.

36. PASCARU, A. Considerații filosofice asupra independenței societății contemporane: cazul Republicii Moldova. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2014, nr.1(167), p.159-168. ISSN1857-2294.

37. PERCIUN, A. Concepții fenomenologice în analiza imaginii. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2015, nr.2 (168), 145-159. ISSN 1857-2294.

38. POŞTARENCU, D. Ioan Halippa, cercetător pasionat al istoriei Basarabiei. In: Tyragetia. Serie nouă, 2015, vol. IX [XXIV], nr. 2, p. 143-154. ISSN 1857-0240.

39. POȘTARENCU D., Școli parohiale în Basarabia la 1862. În: Revista de Istorei a Moldovei, Ch: nr. 4, 2015, p. 129-139. ISSN 1857-2022.

40. POȘTARENCU D., Hotarele raialei Bender, În: Revista de Istorei a Moldovei, Ch: nr. 2, 2015, p. 123-131. ISSN 1857-2022.

41. SCLIFOS T., Vizita familiei imperiale ruse la Constanța. 1/14 iunie 1914. Reacții și atitudini în presa românească și cea străină, în: Revista de Istorei a Moldovei, Ch: nr. 2, 2015, p.115-122. ISSN 1857-2022

42. SCLIFOS T., Problema Basarabiei în raporturile franco-britanice după Războiul Crimeii (1856), în AKADEMOS. Revistă de știință, inovare, cultură și artă., nr.3, Ch: 2015, p. 123-127. ISSN 1857-0461.

43. SCLIFOS T., Congresul de pace de la Paris din 1856. Raporturile franco-ruse și problema românească, în Tyragetia, vol. XIX, nr. 1, Ch: 2015, p. 155-166, ISSN 1857-2040.

44. ȘIȘCANU, D., Propaganda sovietică privind semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop. În: Revista de Istorie a Moldovei, Ch.: nr. 4, 2015, p. 120-128.

45. TABUNCIC S., Neamul Purcel în trecutul Chișinăului. În: Revista de Istorei a Moldovei, Ch: nr. 4, 2015, p. 140-148. ISSN 1857-2022.

46. TĂRÎŢĂ, M. „Dezgheţul” atmosferei de creaţie – Conferinţa republicană a tinerilor scriitori. Chişinău, 22-24 noiembrie 1957. Tyragetia, 2015, vol. IX, nr. 2, p. 271-282. ISSN 1857-0240.

47. TROIANOWSKI, L. Constantin Stere – captiv de limitele esteticii poporaniste. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2015, nr.1(167), 169-179. ISSN 1857-2294.

48. TROIANOWSKI, L. Demersul de afirmare a artei cu tendințe sociale : C. Stere - R. Ionescu-Rion. Revista de Filosofie,Sociologie și Științe Politice. 2015, nr.2 (168), 161-170. ISSN 1857-2294.

49. TROIANOWSKI,L. C. Stere - O. Wilde: conjugănd preceptele artei. Revista de știință, inovare, cultură și artă Academos. 2015, nr. 2, 41-47. ISBN 1857-0461.

50. UNGUREANU, C. Evoluţia învăţământului din Bucovina: de la Academia teologică de la Putna – la Universitatea din Cernăuţi. Revista de Istorie a Moldovei, Ch: 2015, nr. 4 (104). P. 81-99. ISSN 1857-2022.

51. UNGUREANU, C. Învăţământul primar şi secundar din Bucovina, în perioada 1869-1918. Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă, 2015, nr. 4, 77-85. ISSN 1857-0461.


Categoria C:

1. AGACHI, A Războiul ruso-turc din anii 1806-1812 şi ocupaţia militară rusă a Moldovei şi Ţării Româneşti. Anexarea Basarabiei la Impriul Rus. În: Revista militară. Studii de securitate şi apărare. Publicaţie ştiinţifică a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, nr. 2, 2014. p.91-20. ISSN 1857-405X.

2. AGACHI, A. O nouă lucrare consacrată ştiinţei istorice din Basarabia. Recenzie la studiul monographic: Ion Jarcuţchi, Comisiunea Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia, Chişinău, 2012. În: Revista militară. Studii de securitate şi apărare. Publicaţie ştiinţifică a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, nr.2, 2014, p.168-175. ISSN 1857-404 X.

3. BURLACU, V. Istoricul şi omul de cultură român Ioan-Aurel Pop la 60 de ani. Revista Militară, Studiu de securitate şi apărare, 2015, nr. 1 (13), 110-113. ISSN 1857-405X.

4. CHIRTOAGĂ I., La originea ştiinţei şi învăţământului agrar din Moldova. În: Enciclopedica. Revistă de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice, 2013, nr. 1 (4), p. 17-27. ISSN 1857-365X.

5. EMILCIUC A., Consideraţii privind rolul elementului evreiesc în comerţul extern al Basarabiei (1812-1853), Revista de Etnologie şi Culturologie, vol. XV, Chişinău, 2014, p. 49-55. ISSN 1857-2049.

6. FURTUNĂ A., File din istoria satului Hiliuți, r. Rîșcani. În: „Enciclopedica”, nr. 1 – 2 (6 – 7), 2014, p. 178 – 181. ISSN 1857-365X.

7. MORARU, P. Activitatea Centrului de Informaţii „B” al Armatei române în timpul bătăliei pentru Odessa (1941), Studia Universitas Moldaviae. Ştiinţe umanistice, Chișinău (USM) 2015, nr. 4(84), p. 146-158. ISSN 1811-2668

8. POŞTARENCU, D. Constantin Brăescu (21.I.1873 – 15.III.1928), ministru de război şi marină al Republicii Democratice Moldoveneşti. Revista militară. Studii de securitate şi apărare. Ch: 2015, nr. 1, p. 89-94. ISSN 1857-405X.


Articole din alte reviste naţionale:

1. BACALOV S., Liste cu volintirii din Basarabia participanţi la războiul din 1806-1812. În: Cohorta. Revistă de istorie militară, nr. 1-2, Ch: 2014, p. 38-63. ISSN 1857-0100.

2. BAGRIN Mariana, Consideraţii privind cauzele intervenţiei şi retragerii trupelor sovietice din Afganistan, Revista de Istorie Militară a Ministerului Apărării a Republicii Moldova, Cohorta, nr.1, 2014, p. 138-147; ISSN 1857 0100.

9. BURLACU, V. Laudatio in honorem prof. univ. dr., membru titular al Academiei Române Ioan-Aurel Pop cu ocazia conferirii titlului onorific Doctor Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău, 7 mai 2015. Revista de Ştiinţe Socio-umane, 2015, nr. 2 (30), 13-18. ISSN 1857-0119.

3. CERETEU I., Biblioteca mănăstirii Chistoleni. În: Magazin bibliologic. Revistă științifică și praxiologică, BNRM, Ch: 1-4, 2014, p. 55-62. ISSN 1875-1476.

4. CHIRTOAGĂ I., Populaţia ţinutului Hotin în secolul al XVIII-lea – încep. sec al XIX-lea. În: Destin românesc, 2013, nr. 1-4. ISSN 1857-1964.

5. CHIRTOAGĂ V., CHIRTOAGĂ I., Structura etnică a populației ținutului Akkerman (1770-1827), în: Destin Românesc, Ch: nr. 4, 2015, p.87-104. ISSN 1857-1964.

6. CHIRTOAGĂ I., Baia. În: Destin românesc. 2014, An. IX (XX), , nr. 3-4 (89-90), p. 102-119. ISSN 1857-1964.

7. CONSTANTINOV V., Ţările Române la sfârşitul sec. XVI şi începutul dec. XVII. Unirea politică a Ţărilor Române de către Mihai Viteazul (1591-1601) . În: Destin Românesc, VIII (XIX), nr.1-2, p. 26-37. ISSN 1857-1964.

8. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., Din istoria satului Sculeni. Moșia și proprietarii săi: de la primele mențiuni documentare până în secolul al XVII-lea. În: Patrimoniul Istoric. Revista Asociaţiei Istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni, nr. 3, Ungheni 2015, p. 49-55. ISSN 2345-1637.

9. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., Satul natal în viziunea actorului. Nicolae Darie despre satul de baștină – Blândești, raionul Ungheni. În: Patrimoniul Istoric. Revista Asociaţiei Istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni, nr. 2, Ungheni 2015, p. 81-84. ISSN 2345-1637.

10. ENCIU, N. Participarea României la Primul Război Mondial ca temă de cercetare în istoriografia sovietică. Destin românesc. Serie nouă.- An. IX (XX). 2014, nr. 3-4 (89-90), 62-76. ISSN 1857-1964.

11. ENCIU, N. Prea aproape de Rusia şi prea departe de Dumnezeu. Istoria Basarabiei în preocupările Profesorului Gheorghe Buzatu. Destin românesc. Serie nouă.- An. IX (XX). 2014, nr. 1-2 (87-88), 160-162. ISSN 1857-1964.

12. ENCIU, N. De la Marele Război pentru apărarea Patriei la Marele Război pentru apărarea Patriilor. Destin românesc. Serie nouă. An. X (XXI). 2015, nr. 1 (91), 56-64. ISSN 1857-1964.

13. EȘANU A., EȘANU V., Cu privire la pierderile Basarabiei în cel de-al doilea Război Mondial. Studiu de caz: satul Sculeni, r-l Ungheni. În: Patrimoniul istoric. Revista Asociației istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni, nr. 2, 2015, p. 7-19. ISSN 2345-1637.

14. EȘANU Andrei, EȘANU Valentina, Dispersarea patrimoniului de carte românească (sec. XIX-XX). Colecții și Colecționari din străinătate. În: Magazin bibliologic, 2014, nr. 1-4, p. 43-49. ISSN 1857-1476.

15. EŢCO, D. Profesori şi elevi la Seminarul Teologic din Chisinau. Analele Asociatiei nationale a tinerilor istorici din Moldova, Chisinau, 2015, p.167-172. ISSN 2069- 5527.

16. FURTUNĂ A. Neamul Teodosiu (Kisățiski). În: Destin românesc. Revistă de Istorie și Cultură. 2013, nr. 1 – 2, p. 93 – 105. ISSN 1857-1964.

17. MISCHEVCA V., Eminescu și drama Basarabiei. În: Limba Română. Revista de ştiinţă şi cultură, nr. 1-2 (229-230), ianuarie-aprilie 2015, p. 219-233. ISSN 0235-9111.

18. MISCHEVCA V., Pacea de la Bucureşti din 1812: însumarea unor concluzii. În: Limba Română. Revista de ştiinţă şi cultură, nr. 3-4 (231-232), mai-august 2015, p. 305-320. ISSN 0235-9111.

19. MISCHEVCA V., 1711: Nenorocita campanie de la Prut a lui Petru I. În: Cohorta. Revistă de istorie militară, nr. 1, Ch: 2014, p. 5-19. ISSN 1857-0100.

20. MISCHEVCA V., Tipărituri româneşti din bibliotecile mănăstirilor athonite Sf. Pavel şi Pantocrator (sec. XVII – XX). În: Magazin bibliologic. Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică. 2015, nr. 1-4, p. 17-26. ISSN 1857-1476.

21. NEGREI, I. Schimbarea la faţă a Basarabiei în 1917-1918. Patrimoniu istoric. Revistă a Asociaţiei Istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni. nr. 1, 2015, 86-94. ISSN 2345-1637.

22. NEGREI, I. Deputaţi ucraineni în Sfatul Ţării. Oameni, Locuri, Destine. Ediţie periodică de istorie şi cultură. Edineţ, 2014, Anul IV, nr.7-8, ianuarie – decembrie 2014, 9-14. ISSN 1857-4963.

23. NEGREI, I. Din istoria localităţilor Cupcini şi Brătuşeni, raionul Edineţ. Oameni, Locuri, Destine. Ediţie periodică de istorie şi cultură. Edineţ, 2014, Anul IV, nr.7-8, ianuarie – decembrie 2014, 18-24. ISSN 1857-4963.

24. NEGREI, I. Expoziţia agricolă din Edineţ. Oameni, Locuri, Destine. Ediţie periodică de istorie şi cultură. Edineţ, 2014, Anul IV, nr.7-8, ianuarie – decembrie 2014, 128-135. ISSN 1857-4963.

25. NEGREI, I. Deputaţi ai Sfatului Ţării înhumaţi în Cimitirul central ortodox din Chişinău, în Oameni, Locuri, Destine. Ediţie periodică de istorie şi cultură. Edineţ, 2014, Anul IV, nr.7-8, ianuarie – decembrie 2014, 160. ISSN 1857-4963.

26. NEGREI, I. Pan Halippa – omul care n-a vrut să fie sub vremi, în Oameni, Locuri, Destine, Ediţie periodică de istorie şi cultură. Edineţ, 2014, Anul IV, nr.7-8, ianuarie – decembrie 2014, 199-204. ISSN 1857-4963.

27. NEGREI, I. Asociaţia studenţească cultural-nţională de la Kiev „Deşteptarea” (1908-1912), în Destin românesc. Revistă de Istorie şi Cultură. Serie nouă. 2015, nr. 3, p. 58-75. ISSN 1857-1964.

28. NEGREI, I. Cercul politic „Deşteptarea” de la Kiev (1917-1918), în Destin românesc. Revistă de Istorie şi Cultură. Serie nouă. 2015, nr. 4, p. 39-48. ISSN 1857-1964.

29. NEGREI, I., O pagină de zidire națională și bisericească: înființarea Mitropoliei Basarabiei. Limba Română. Revistă de știință și cultură. nr. 1-2, anul XXV, 2015, 355-370. ISSN 0235 – 9111.

30. NEGRU, E.; NEGRU, Gh. Disputa istoriografică şi diplomatică sovieto-română privind Basarabia (anul 1972), în: Destin românesc. Revistă de Istorie şi Cultură. Serie nouă. 2015, nr. 1, p. 65-101. ISSN 1857-1964.

31. NEGRU, E.; NEGRU, Gh. Apogeul campaniilor propagandistice ale PCUS şi PCM vizând „cursul deosebit” al României şi „naţionalismul” din RSSM (1976-1981), în Destin românesc. Revistă de Istorie şi Cultură. Serie nouă. 2015, nr. 2, p. 46-62. ISSN 1857-1964.

32. NEGRU, E.; NEGRU, Gh. Apogeul campaniilor propagandistice ale PCUS şi PCM vizând „cursul deosebit” al României şi „naţionalismul” din RSSM (1976-1981), în Destin românesc. Revistă de Istorie şi Cultură. Serie nouă. 2015, nr. 3, p. 76-92. ISSN 1857-1964.

33. NEGRU, E.; NEGRU, Gh. Pe ordinea de zi a CC al PCUS şi CC al PCM: contracararea „naţionalismului” din RSSM şi a „noii concepţii istorice” din RSR (1981-1986), în: Destin românesc. Revistă de Istorie şi Cultură. Serie nouă. 2015, nr. 4, p. 65-86. ISSN 1857-1964.

34. SCLIFOS T., Diplomația franco-anglo-rusă în 1856-1857 și problema sudului Basarabiei, în: Destin românesc, Ch: nr 1, 2015, p. 26-36. ISSN 1857-1964.

35. TABUNCIC S., Anul 1711 în relațiile moldo-ruse. Monumentul de la Semeni, în Patrimoniul istoric. Revista Asociației Istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni. Nr. 2. Ch: 2015, p. 44-53. ISSN 2345-1637.

36. UNGUREANU, C. Populaţia din sudul Basarabiei în sec. XIX. Destin Românesc, an VIII (XIX), 2013, Nr. 3-4 (85-86), Chişinău 2014, 73-96. ISSN 1857-1964.

37. UNGUREANU, C. Populaţia din sudul Basarabiei, în perioada 1897-1941. Destin Românesc, an IX (XX), 2014, Nr. 1-2 (87-88), Chişinău 2014, 82-106. ISSN 1857-1964.

38. UNGUREANU, C. Populaţia din sud-vestul reg. Odesa (sudul Basarabiei), în perioada 1940-2001 (Partea I-a). Destin Românesc, an IX (XX), 2014, Nr. 3-4 (89-90), Chişinău 2014, 88-101. ISSN 1857-1964.

39. UNGUREANU, C. Recenzie: Ion I. Solcanu, Şcoala românească în jud. Cahul, Bolgrad şi Ismail pe durata reîntrupării la Principatele Române 1857-1878. Destin Românesc, an IX (XX), 2014, Nr. 3-4 (89-90), Chişinău 2014, 120-125. ISSN 1857-1964.

40. UNGUREANU, C. Populaţia din sud-vestul reg. Odesa (sudul Basarabiei), în perioada 1940-2001 (Partea a II-a). Destin Românesc, an X (XXI), 2015, Nr. 2 (92), Chişinău 2015, . ISSN 1857-1964.

 

Articole în culegeri internaționale

1. CANDU T., Gavriil Bănulescu-Bodoni – unele aspecte ale politicii monahale în perioada 1806-1812, În: Tradiții istorice românești și perspective europene . In honorem academician Ioan-Aurel Pop, coordonatori: Sorin Șipoș, Dan Octavian Cepraga, Ion Gumenâi, Chișinău-Oradea, Oradea 2015, p. 250-274; ISBN 978-606-10-1614-3; 978-9975-71-709-0.

2. CERNENCHI E., «Проект» господаря Богдана III (1504–1517) по восстановлению орды Шейх Ахмета в пределах Великого Княжества Литовского (1510–1511 гг.). În: Україна і Велике князівство Литовське в XIV – XVIII ст., Київ, 2015, р. 29-32. ISBN 978-966-02-7702-1.

3. COJOCARU Gh. Constantin Stere și problema Basarabiei în contextul discuțiilor privind orientarea externă a României înainte de intrarea sa în război. În: Primul Război Mondial – perspectivă istorică și istoriografică, coord. Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 221- 228. ISBN 978-606-8694-02-3 / 978-973-595-855-8.

4. COJOCARU Gh. Un ilustru urmas al marilor inaintasi ai scrisului istoric romanesc: profesorul Ioan Scurtu si istoria Basarabiei. În: O viaţă în slujba Istoriei. Ioan Scurtu la 75 de ani. Volum editat de Corneliu-Mihail Lungu şi Mihai Nicolae.- Bucureşti: Editura Stefadina, 2015, p. 81-90. ISBN 978-606-93844-4-2.

5. CONSTANTINOV V. Impactul politicii externe a lui Gabriel Bethlen asupra situaţiei Ţării Moldovei la începutul Războiului de 30 de ani. In: A Bethlen Gabor trontra lepesenek 400. Evfordulojan rendezett konferencia tanulmanyai, Cluj, 2014, p. 48-55. ISBN 978-606-739-008-7.

6. CONSTANTINOV V., Registrul bunurilor mobile şi imobile, al veniturilor şi cheltuielilor lui Matei Cantacuzino din anul 1792. În: Avere, prestigiu şi cultură materială în surse matrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI-XIX, ed. Dan Dumitru Iacob, Iaşi, 2015 p. 273-310. ISBN 978-606-714-154-2.

7. CONSTANTINOV V., Политика Речи Посполитой в отношении Молдавиив начале XVII века. În: „Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського”, том III, Київ, 2015, p.116-125. ISSN 2307-4329.

8. CONSTANTINOV V., Отношения Молдавии и речипосполиты во времена первого господарства Штефана Томшы II (1611-1616), в: Актуальнi проблеми вiтчизняної iсторiї, Науковi записки РДГУ, Випуск 25, Рiвне, 2014. p.208-210. ISBN 978-617-601-107-1.

9. CONSTANTINOV V., Noi documente originale din arhiva mitropoliei Moldovei înstrăinată la 1686 şi o istorie a mănăstirii Putna într-un pergament din secolul al XVIII-lea. În: Retrospecții medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan Caproșu, ed. Victor Spinei, Laurențiu Rădvan, Arcadie M. Bodale, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p.141-154. ISBN 978-606-714-063-7.

10. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., Il cordone sanitario e la frontiera di terra tra l'Impero Russo e l'Impero Ottomano lungo il fiume Prut nella prima mettà del XIX sec.: pratiche istituzionali e aspetti politici. În: Tradiții istorice românești și perspective europene. In honorem academician Ioan-Aurel Pop, Coordonatori: Sorin Șipoș, Dan Octavian Cepraga, Ion Gumenâi, Oradea, Editura Universității din Oradea 2015, p. 460-468. ISBN 978-606-10-1614-3.

11. DANILOV, M. O cronica de pe frontul Român a anului 1917 (ziarul Русский Вестник/ Russkij Vestnik şi revista Niva). În Presa Primului Război Mondial, coord. Cătălin Negoiță, Zanfir Ilie, Tritonic (colecția Comunicare MEDIA), București, 2015, pp. 83-98. ISBN 978-606-749-016-9; (Axi Libri, ISBN 978—606-8324-98-2).

12. DANILOV, M. Problema Basarabiei in corespondenţa diplomatică secretă din 1914-1916. Din arhivele Rusiei ţariste. În: Primul Război Mondial – perspectivă istorică și istoriografică, coord. Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, pp. 229-239. ISBN 978-606-8694-02-3 / 978-973-595-855-8.

13. DANILOV, M. Publicitatea cărţii basarabene în perioada ţaristă (1812-1918). În Studii și cercetări de istoria presei. Coord: Marian Petcu. Editura Tritonic, București, 2015, pp. 65-88. ISBN 978-606-749-037-4.

14. DANILOV, M. O cronică a vieţii astriste din Basarabia (Căminul cultural „Astra” din Copăceni, jud. Bălţi). În: Astra și românii. Memorie istorică și realități contemporane, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, pp.131-148. ISBN 978-606-714-117-7.

15. DANILOV, M. Contribuţia lui Șştefan Ciobanu la valorificarea operei mitropolitului Dosoftei. În: Anuarul Muzeului Literaturii Române, Editura muzeelor literare, Iași, 2015, pp. 21-31. ISSN 2066-7469.

16. ENCIU, N. Contribuţia Profesorului Ioan Scurtu la istoria civilizaţiei româneşti interbelice. O viaţă în slujba Istoriei. Ioan Scurtu la 75 de ani. Volum editat de Corneliu-Mihail Lungu şi Mihai Nicolae.- Bucureşti: Editura Stefadina, 2015, pp. 108-116. ISBN 978-606-93844-4-2.

17. ENCIU, N. Scrierea şi rescrierea istoriei. Participarea Rusiei ţariste la Primul Război Mondial în istoriografia rusă. In memoriam Gheorghe Buzatu (1939-2013). Academia Română - Filiala Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană. Coord: Stela Cheptea, Horia Dumitrescu. Iaşi: TipoMoldova, 2014.- P. 315-323.ISBN 978-606-676-592-3.

18. ФЕЛЯ A., Браки молдaванок с армянами в Бессарабии в первой половине XIX-века. In: Пол. Политика. Поликультурность: гендерные отношения и гендерные системы в прошлом и настоящем. Материалы Седьмой международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН 9–12 октября 2014 года, Москва, Т. 2, 2014, р. 75-81. ISBN 978-5-4211-0111-6ББК 60+63 УДК 396П 49.

19. MISCHEVCA V., 1812 – geneza problemei basarabene: aspecte politico-diplomatice. In: Basarabia – 1812: problemă naţională, implicaţii internaţionale / coord.: Gh. Cliveti, Gh. Cojocaru. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 2014, p. 210-224. ISBN 978-973-27-2397-5.

20. MISCHEVCA Vlad, Książę Konstantyn Ipsilanti w kontekście kwestii wschodniej: o niektórych aspektach działalności dyplomatycznej na przełomie wieku XVIII-XIX. In: Wschodni Rocznik Humanistyczny, Tom X, Rok 2014. Lublin – Radzyń Podlaski: Libra, 2014, s. 199 – 218. ISSN 1731-982X.

21. MISCHEVCA Vlad, Молдова, 1812: ANNUS HORRIBILIS (Бухарестский мирный договор и его последствия). In: Кавказ-Карпаты-Балканы: геополитические, этноконфессиональные, региональные и локальные компоненты национального менталитета в XVIII–XX вв.: материалы международной конференции (Ставрополь 26–29 июня 2014 г.) / отв. ред. И. В. Крючков, К. В. Никифоров, Ф. Саваи. – Ставрополь: СКФУ, 2015, с. 107-111. ISBN 978-5-9296-0713-4.

22. MISCHEVCA Vlad, Eminescu despre Basarabia. In: Eminescu, geniu stelar: Antologie – Negru pe Alb. – Adjud: Armonii culturale, 2015, p. 57-75. ISBN 978-606-746-51-3.

23. MISCHEVCA Vlad, Cu privire la negocierile ruso-turce de la Bucureşti din primăvara anului 1812, În: Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (Serie Nouă), XXI. Iaşi, 2015, p. 11-27. ISSN 1454-0754.

24. NEGRU Gh., Decretarea „stării de război” în Basarabia în 1914 şi contracararea „curentului românofil”, în: Primul Război Mondial – Perspectivă Istorică şi Istoriografică. Coordonatori: Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş, Cluj-Napoca, Editura Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 325-343. ISBN 978-606-8694-02-3 / 978-973-595-855-8.

25. NEGRU, E. Bătălia istoriografică sovieto-română mijlocul anilor 60-80 ai secolului XX. În: Împreună, la noi acasă, Cursurile de vară ale Universităţii Populare ,,N.Iorga”, 2014, Editura Libertas, Vălenii de Munte, 2015, p. 147-175. ISBN 978-606-8467-25–2.

26. POŞTARENCU, D. Acte banditeşti comise de militarii ruşi în Basarabia (1917 – începutul anului 1918). In: Primul Război Mondial: perspectivă istorică şi istoriografică. The Firist World War: in historical and historiographical perspective. Coordonatori: Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş. Cluj-Napoca, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane; Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 389-400. ISBN 978-606-8694-02-3.

27. SCLIFOS T., Diplomația franco-rusă și problema Basarabiei după Războiul Crimeii (1856-1857), în Volumul Conferinței Internaționale a Școlilor Doctorale din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, coord. Liviu-George Maha, 16 decembrie 2015, Iași, Editura Performantica, 2015, p. 121-130, ISBN 978-606-685-350-7.

28. SCLIFOS T., Locul problemei basarabene în politica externă a Regatului României în anii neutralității (1914-1916), în: Gaudeamus. Alma Mater Crisiensis. Supliment dedicat aniversării a 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România, Oradea, Editura Universității, 2015, p. 20-37, ISSN 2344-3154.

29. STICALIN-COLIN A., Бессарабия начала XX в. глазами русских священнослужителей и церковных миссионеров (по материалам переписки митрополита Арсения в ГАРФе). In.: Международные Макарьевские чтения. Материалы X юбилейной конференции, Горно-Алтайск, 25-27 ноября 2015. Горно-Алтайск, изд-во ГАГУ, 2015. pp. 152-165.

30. TABUNCIC Sergiu. Din trecutul mănăstirii Răciula: scurte mărturii documentare şi arheologice. In: Buletin Informativ al Simpozionului Național Rolul Mănăstirii Secu în viața religioasă a Țării Moldovei, I. Complexul Muzeal Național Moldova Iași. Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Arhiepiscopia Iașilor. Mănăstirea Secu. Mănăstirea Secu, 2014, p. 144-154 (coautor V. Vornic) (Publicație apărută fără indice ISBN).

31. TĂRÎŢĂ, M. Ukrainţî hotinskogo uezda Bessarabskoi gubernii v Rossiskoi imperii. 1812-1918. Belorusia i Ukraina. Istoria i kulitura. Red. principal B. N. Florea, Moskva, Institut Slavianovedeniia RAN, 2015. p. 110-137, ISBN 978-5-7576-0334-6.

32. TĂRÎȚĂ, M. Ucrainian literature in Moldavian SSR (1944-1953). Warsaw East European Review. 2015, V, 121-130. ISBN: 978-83-61325-44-4; ISSN: 2299-2421.

33. UNGUREANU, C. Mittelschulen von Bukowina am Anfang des 20. Jahrhunderts. In: Partizipation und Exklusion: Zur Habsburger Prägung von Sprache und Bildung in der Bukowina. 1848 – 1918 – 1940. Ed. Markus Winkler. München: Verlag Friedrich Pustet, 2015, pp. 115-128.

 

Articole în culegeri naționale

1. BACALOV S., Consideraţii referitoare la strămoşii moldoveni ai amiralului rus Aleksandr V. Kolceak. În: Primul Război Mondial şi Basarabia (1914-1918), coordonator Andrei Emilciuc, Ch: 2014, p. 192-203. ISBN 978-9975-4387-3-5

2. BACALOV S., Consideraţii privind olanii (alanii) sau iaşii din Moldova medievală. Cu accent asupra acelor din regiunea Nistrului de Jos. În: Materialele „Conferinţa ştiinţifică internaţională: «Evoluţia mentalităţii tineretului în contextul integrării Moldovei în UE». Consacrată aniversării de 85 de ani de la înfiinţarea UST şi a învăţământului superior din Moldova, Chișinău, 16-17 martie 2015”, Ch: 2015, p. 214-229. ISBN 978-9975-76-151-2.

3. BACALOV S., Contribuţii documentare privind moşia Leuntea din ţinutul Bender. În: Sesiunea Ştiinţifică a departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Ediţia II, 24 aprilie 2014, USM, Rezumatele comunicărilor, Ch: 2015, p. 38-39. ISBN 978-9975-71-649-9.

4. BACALOV S., Despre răzăşi şi răzăşie în Ţara Moldovei şi în Basarabia. Materiale documentare din sec. XIX (partea I). În: Studii de arhondologie şi genealogie. Vol. II. Coordonator: Sergiu BACALOV, Ch: 2014, p. 63-144. ISBN978-9975-80-825-5; ISBN 978-9975-87-071-7.

5. BACALOV S., Materiale documentare privitoare la ţiganii din Basarabia. Genealogia ţiganilor şerbi ai boierilor Leca. În: Studii de arhondologie şi genealogie. Vol. II. Coordonator: Sergiu BACALOV, Ch: 2014, p. 201-207. ISBN978-9975-80-825-5; ISBN 978-9975-87-071-7.

6. BACALOV S., Descendenţii Movileştilor în mediul răzăşilor orheieni. Neamul Hoimăneştilor. În: Studii de arhondologie şi genealogie. Vol. II. Coordonator: Sergiu BACALOV, Ch: 2014, p. 310-338. ISBN978-9975-80-825-5; ISBN 978-9975-87-071-7.

7. BACALOV S., Fenomenul odagiilor bugeceni (prima jumătate a sec. XIX). În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale (27 decembrie 2013), Ch: 2014, p. 67-91. ISBN 978-9975-3030-1-9.

8. BACALOV Sergiu, Despre nobilii basarabeni de origine franceză Ponçet, stăpânii moşiei Leuntea din ţinutul Benderului, în: Studii de arhondologie și genealogie, vol.3, Coordonator: S.BACALOV, Chişinău, 2015, Tipografia LEXON-Prim, p.194-228. ISBN

9. BAGRIN Mariana, Rolul Secției Propagandă și Agitație a CC al PC (b)M în organizarea activității presei perioadice în primul deceniu postbelic: aspecte generale. În: Cadrele de partid și sovietice din RASSM și în RSSM (1924-1956). Coord: Marius TĂRÂȚĂ. Ch: Tehnica Info, 2015, p.50-58. ISBN 978-9975-63-388-8.

10. BOBÂNĂ, Gh. Tipologii ale filosofiei medievale în opera lui Mircea Vulcănescu. În: Filosofia și perspectiva umană. Materialele conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiembrie 2014. Ch: UnAȘM, 2015. pp.5-14. ISBN 978-9975-3036-7-5.

11. BOBÂNĂ, Gh. Libertatea cunoașterii în știința și filosofia contemporană. În: Dialogul civilizațiilor. Etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare. Ch: Sofart Studio. 2015. p. 202-208. ISBN 978-9975-3028-0-7.

12. BODEAN, N., Relația cultură, structură socială în formarea identității. În: Filosofia și perspectiva umană. Materialele conferinței științifice consacrate Zilei Mondiale a Filosofiei. Ch: Tipogr. Artpoligraf, 2015. p .194-212. ISBN 978-9975-3036-7-5.

13. BURLACU, V. Ştiinţa istorică în sistemul de propagandă a RSSM.,,Probleme ale ştiinţelor socio-umanistice şi modernizării învăţământului”. Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS ,,I. Creangă”, Seria XVII, vol. 3, 2015, p. 53-62. ISSN 978-9975-46-243-3.

14. BURLACU, V. Documente și materiale cu privire la soarta culturii naționale sub dictatul PCUS, 1957-1970. În: Cultura Moldovei Sovietice în documente și materiale. 1944-1991. Ediția a II-a revăzută și completată. Editor: V. URSU, Ch.: Editura Pontos, 2015, pp. 159-194. ISBN 978-9975-51-680-8.

15. CANDU Teodor, Considerații privind originea și evoluția familiei Plămădeală: ramura lăpușneană a lui Simion Plămădeală în secolele XVII-XVIII. În: Studii de arhondologie și genealogie, Vol. II, Ch: 2014, p. 194-200, ISBN 978-9975-87-071-7.

16. CANDU T., Schimbul de moșii dintre mănăstirea Ioan Gură de Aur din Iași cu neamurile Tomuleț și Leon. În: Lăpușna. Studii de istorie și arheologie, Ch: 2015, p. 147-154. ISBN 978-9975-4477-3-7.

17. CANDU T., Schimbul de moșii dintre mănăstirea Ioan Gură de Aur din Iași cu neamurile Tomuleț și Leon din timpul prothizmiei din 1 octombrie 1812 – 2 ianuarie 1814. În: Anuarul Institutului de Istorie al AȘM, nr. 3, 2014, p. 59-93; ISBN 978-9975-3030-1-9.

18. CANDU T., Litigiul dintre locuitorii târgului Lăpușna și stăpânii acestuia până la 1812. În: Lăpușna. Studii de istorie și arheologie, Ch: 2015, p. 161-169. ISBN 978-9975-4477-3-7.

19. CANDU T., CERGA A., Clerul și Biserica Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil din Lăpușna în decursul secolelor XIX-XX. În: Lăpușna. Studii de istorie și arheologie, Ch:, 2015, p.219-234. ISBN 978-9975-4477-3-7.

20. CANDU Teodor, MOȘIN Octavian, Unele aspect privitoare la zidirea și sfințirea bisericii „Întâmpinarea Domnului” din Chișinău. In: Educație și Viață spiritual în Basarabia: Tradiții și perspective, Conferință științifică cu participare internațională, Coord: Ion Gumenâi, Octavian Moșin, Chișinău, 1-3 octombrie 2015, Ch: 2015 p. 5-21. ISBN 978-9975-71-700-7.

21. CEREŞ, I. Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Bocani. În: Educaţie şi viaţă spirituală în Basarabia. Tradiţii şi perspective. Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională, 1-3 octombrie 2015, Coordonatori: conf. univ. dr. Ion Gumenâi, preot, conf. univ. dr. Octavian Moșin, Ch: CEP USM, 2015, p. 307-316. ISBN 978-9975-71-700-7.

22. CEREŞ, I., MOȘIN, O., Biserica „Sf. Gheorghe” din satul Cojuşna la popas aniversar. În: Educație și viață spirituală în Basarabia. Tradiții și perspective. Conferință științifică cu participare internațională. Coordonatori: conf. univ. dr. Ion Gumenâi, preot, conf. univ. dr. Octavian Moșin, Chișinău, 1-3 octombrie 2015, Chişinău: CEP USM, 2015, p. 327-344, ISBN 978-9975-71-700-7.

23. CEREŞ I., Negustorii încadraţi în relaţiile comerciale dintre Imperiul Rus şi Principatul Moldovei (sfârşitul sec. XVIII – începutul sec. XIX), în: Studii de arhondologie și genealogie, vol.3, Coordonator: S. BACALOV, Chişinău, 2015, p.8-18. Tipografia LEXON-Prim, ISBN

24. CERETEU I., Colecția de carte veche din biblioteca bisericii cu hramul Sf. Gheorghe din satul Cojușna. În: Educație și viață spirituală în Basarabia. Tradiții și perspective. Conferință științifică cu participare internațională. Coordonatori: conf. univ. dr. Ion Gumenâi, preot, conf. univ. dr. Octavian Moșin, Chișinău, 1-3 octombrie 2015, p. 355-378 (în colaborare cu dr. Octavian Moșin). ISBN 978-9975-71-700-7.

25. CERETEU I., Mențiuni meteorologice în cronici și însemnări vechi din secolul XVI până în primele decenii ale secolului XIX. În: Mediul și schimbarea climei: de la viziune la acțiune, Conferința internațională, Chișinău, Republica Moldova, 5-6 iunie 2015, p. 10-12. ISBN 978-9975-9898-7-9.

26. CIOBANU T., Falsificatori de monede în Basarabia la începutul secolului al XIX-lea, În: Conspecte numismatice (V), Chișinău, 13 noiembrie 2015, p. 46 – 49. ISBN 978-9975-71-722-9.

27. CIOBANU, R. Omul-cetățean între public și privat din perspectivă kantiană. În: Filosofia și perspectiva umană. Materialele conferinței științifice consacrate Zilei Mondiale a Filosofiei. Ch: UnAȘM, p .22-31. ISBN 978-9975-3036-7-5.

28. CHIRTOAGĂ I., De la Cantemir Mârza la Constantin Cantemir. În: Anuarul Institutului de Istorie al AŞM. 2013. Chişinău, 2014, p. 23-51. ISBN 978-9975-3030-1-9.

29. CONSTANTINOV V., Lăpuşna – centru de ţară, centru de ţinut. În: Lăpuşna. Studii de istorie şi arheologie, Ch: 2015 p. 89-95. ISBN 978-9975-4477-3-7.

30. CONSTANTINOV V., Ţara Moldovei în timpul lui Alexandru Lăpuşneanu. În: Lăpuşna. Studii de istorie şi arheologie, Ch: 2015, p.96-102. ISBN 978-9975-4477-3-7.

31. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., Gli schiavi „zingari”. Le specificità della schiavitù medioevale in Moldova nei secoli XV-XVII. În: Romii/ţiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradiţională (1414-2014). Materialele Conferinţei Ştiinţifice Romologice Republicane. Chişinău 08 aprilie 2014. Alcătuitor dr. Ion Duminică, Chişinău 2014. p. 25-40. ISBN 978-9975-77-236-5.

32. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., CIORICI M., Tradiție și continuitate în sursele psaltice autohtone (în baza descrierii codicologice și a conținutului liturgic al unui manuscris din Colecția „Mănăstirii Noului Neamț”. ANRM, Fond nr. 2119, inv. 4, u.p.2). În: Folclor și postfolclor în contemporaneitate. Materialele Conferinței internaționale, 11-12 decembrie 2014, Ch: 2015, p.240-250. ISBN 978-9975-52-185-7.

33. COSMESCU, A. Relația cu alteritatea în filosofia lui Martin Buber. În: Filosofia și perspectiva umană. Materialele conferinței științifice consacrate Zilei Mondiale a Filosofiei. Ch: Tipogr. Artpoligraf, 2015. pp .81-87. ISBN 978-9975-3036-7-5.

34. CRUDU, Lilia. Marginalii la biografia unui funcţionar de partid – cazul Gherasim Rudi. In: Cadrele sovietice și de partid din RASSM și RSSM, Resp. ed. M. TĂRÎȚĂ. Ch.: „Tehno-Prim”, 2015. pp.7-20. ISBN 978-9975-63-388-8.

35. DANILOV, M. Mărturii ieșene în Chișinăul de altădată. carte, eterie și cenzură (primele trei decenii ale veacului al XIX-lea). În Identitățile Chișinăului, ed. a doua. Materialele Conferinței internaționale 1-2 octombrie, 2013 (coord. S. Musteață), Editura ARC, Chișinău, 2015, p. 76-83. ISBN 978-9975-61-872-4.

36. DANILOV, M. Din istoricul construcţiei Pensionului-orfelinat pentru copii de nobili din Chișinău (1900-1904). Documentar. În Identitățile Chișinăului, ed. a doua. Materialele Conferinței internaționale 1-2 octombrie, 2013 (coord. S. Musteață), Editura ARC, Chișinău, 2015, p. 137-143. ISBN 978-9975-61-872-4.

37. DANILOV, M. Vizitele canonice ale arhiepiscopului Chișinăului și Hotinului Anastasie (Gribanovschi) pe frontul din Bucovina și de la Dunăre (1916-1918). În Primul Război Mondial și Basarabia. Culegere de studii și articole (Andrei Emilciuc, coord.), Bons Offices, Chișinău, 2015, p. 177-191. ISBN 978-9975-4387-3-5.

38. DANILOV, M. Pagini din viața spirituală la mănăstirea Noul Neamț. Surse documentare și noi interpretări. 1881-1883 (din corespondența egumenului Teofan Cristea și contele Vasile Dabija. În Educație și viață spirituală în Basarabia. Tradiție și perspective. Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională, 1-3 octombrie 2015. Coord. Ion Gumenâi, Octavian Moșin, CEP, USM, Ch: 2015, p.118-137. ISBN 978-9975- 1-700-7.

39. DANILOV M., Dimitire Carastati şi proiectul şcolii de la Unţeşti (prima jumătate a sec. XIX), în: Studii de arhondologie și genealogie, vol.3, Coordonator: S. BACALOV, Chişinău, 2015, p. 73-78. Tipografia LEXON-Prim, ISBN

40. ENCIU, N. Polonezii din Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale. Polonezii în Moldova. Istorie şi contemporanietate. Culegere de studii şi documente. Coord. L. Zabolotnaia, I. Czamańska. Chişinău–Poznań–Warszawa, Ch: 2015. pp. 125-134. ISBN 94-055.2(082)=135.1=111=161.1.

41. ENCIU, N. Pentru o istorie integral şi integrată românească a participării Basarabiei şi României la Primul Război Mondial. În: Primul Război Mondial şi Basarabia (1914-1918). Culegere de studii şi articole. Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie. Coord.: A. EMILCIUC. Ch: Bons Offices, 2015. pp. 8-21. ISBN 978-9975-4387-3-5.

42. EMILCIUC, A., Lupta nobilimii din Basarabia pentru menţinerea privilegiilor la producerea şi comercializarea băuturilor spirtoase (anii 40-50 ai secolului al XIX-lea), Anuarul Institutului de Istorie (Materialele Sesiunii Ştiinţifice anuale 27 decembrie 2013), Ch: Lexon-Prim, 2014, p. 144-165. ISBN 978-9975-3030-1-9.

43. EMILCIUC, A., Mobilizarea generală din anii Primului Război Mondial în Basarabia. Planuri şi realizări. În: Primul Război Mondial şi Basarabia, (1914-1918): Culegere de studii şi articole, Ch: Bons Offices, 2015, p. 22-74. ISBN 978-9975-4387-3-5.

44. EMILCIUC A., Proprietăţile funciare ale negustorului de ghilda întâi din Odesa Gr. Maraslis în Basarabia, în: Studii de arhondologie și genealogie, vol.3, Coordonator: S.BACALOV, Chişinău, 2015, p. 79-84. Tipografia LEXON-Prim, ISBN

45. EȘANU A., EȘANU V., Lăpușna medievală în secolele XIV-XVIII. În Lăpușna. Studii de istorie și arheologie. Coord: Gheorghe Postică, Ch: Masterprint, 2015, p. 27-66. ISBN 978-9975-4477-3-7.

46. EȘANU A., Sinusoida istorică a Basarabiei (în loc de prefață). În: O istorie a Basarabiei. Red. șt. Anatol Petrencu, Ch: Ed. Serebia, 2015, p. 8-21. ISBN 978-9975-128-45-2.

47. EȘANU A., EȘANU V., Valori educative creștine în Panegiricul lui Dimitrie Cantemir dedicat Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. În: Educație și viață spirituală în Basarabia. Tradiții și perspective. Conferință științifică cu participare internațională Chișinău, 1-3 octombrie, 2015. Coord. Ion Gumenâi, Octavian Moșin, Ch: 2015, p. 31-37. ISBN 978-9975-71-700-7.

48. EȘANU A., EȘANU V., Tipărituri de la Dubăsari, Movilău și Chișinău în spațiul românesc de peste Prut (1792- 1862) . În: An Honorem Victor Țvircun. Dialogul civilizațiilor. Interferențe ictorice și culturale / Dialogue of civilizations. Historical and cultural interferences. Culegete de articole, Ch: 2015, p. 45-60. ISBN 978-9975-3033-4-7.

49. EȘANU A. EȘANU V., Trepte ale devenirii: cetatea, ținutul, târgul Soroca. În: Cetatea Soroca – istorie, memorie și tradiții seculare. Coord. Sergiu Musteață, Ch: Ed. ARC, 2015, p. 117-122. ISBN 978-9975-61-926-4.

50. EȘANU A., EȘANU V., Însemnări de pe codice moldovenești înstrăinate [Colecția Pogodin, Spb.] . În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele Sesiunii științifice anuale 27 decembrie 2013, Ch: 2014, p.9-22. ISBN 978-9975-3030-1-9.

51. EȘANU A., EȘANU V., Valori bibliofile românești în biblioteci din Odessa. În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele Sesiunii științifice anuale 27 decembrie 2013, Ch: 2014, p. 110-118. ISBN 978-9975-3030-1-9.

52. FELEA A., Căsătoriile românilor (moldoveni) cu țiganii în Basarabia 1812-1822. În: Romii/țiganii din Republica Moldova: comunitate etno-socială, multiculturală, istorico-tradițională (1414-2014). Materialele Conferinței științifice Romologice Republicane, alc. Dr. Ion Duminică, Ch: 2014, p.64-71. ISBN 978-9975-77-236-5.

53. FELEA A., Din istoria căsătoriilor mixte. Căsătorii și concubinaje ale româncelor / românilor cu armenii/ armencele în Moldova, în Dialogul civilizațiilor: Etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare, Ch: 2015, p. 28-38. ISBN 978-9975-3028-0-7.

54. FELEA A., Viața economică a târgului Soroca (secolul XVI- începutul secolului XIX), În: Cetatea Soroca - istorie, memorie și tradiții seculare. Materialele conferinței, Soroca, 4-5 aprilie 2014, Ch: 2015, p.163-172. ISBN 978-9975-61-925-7.

55. FELEA A., Călători străini despre Soroca (secolul XV-XVIII), În: Cetatea Soroca - istorie, memorie și tradiții seculare. Materialele conferinței, Soroca, 4-5 aprilie 2014, Ch: 2015, p.173-177 (coautor V. Bolduma). ISBN 978-9975-61-925-7.

56. FELEA A., Invocarea în testamentele Ţării Moldovei şi la vecini (sec. XVII-XVIII) . În: Anuarul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, nr.3, 2013, Ch: 2014, p.52-58. ISBN 978-9975-3030-1-9.

57. FURTUNĂ A., Neamul Casapu. Reflecții istorico-genealogice. În: Tudor Casapu. Eternul campion. Ch: 2015, p. 16 – 55. ISBN 978-9975-3044-3-6.

58. FURTUNĂ A., Unele informații privitoare la patrimoniul material și imaterial al localității Lăpușna. În: Lăpușna. Studii de istorie și arheologie. Ch: 2015, p. 235 – 241. ISBN 978-9975-4477-3-7.

59. FURTUNĂ A., ȚOPA T., Telenești. Oraș și reședință a raionului cu aceeași denumire. În: Localitățile Republicii Moldova. Itinerar documentar – publicistic ilustrat. Vol. 13. Ș – Tî. Chișinău, 2015, p. 367 – 387. ISBN 978 – 9975 – 9700 – 3 – 7.

60. FUŞTEI, N. Scrierile Mitropolitului Dosoftei din timpul refugiului polon (1686-1693), Polonezii în Moldova. Istorie şi contemporanietate. Culegere de studii şi documente. Coord. L. ZABOLOTNAIA, I. CZAMANSKA. Chişinău–Poznań–Warszawa, Ch: 2015. p. 97-114. ISBN ISBN 978-9975-3033-5-4.

61. FUŞTEI, N. S. K. Desiatnikov – a nomenclaturist assigned to supervise the religious cults of the M.S.S.R. În: Cadrele de partid si sovietice din RASSM și RSSM (1924-1956). Resp. Ed. M. TĂRÎŢĂ. Ch.: 2015. p. 22-38, ISBN 978-9975-63-388-8.

62. MISCHEVCA V., Metoacele din Basarabia ale mănăstirii athonite Vatoped. (Prezentare preliminară). În: Studii de arhondologie şi genealogie / Coord.: Sergiu Bacalov, Chişinău: S. n., 2014. Vol. II, p. 145-170 (Coautor: Fl. Marinescu) ISBN 978-9975-87-017-7.

63. NEGRU G., Contracararea „curentului românofil” din Basarabia în anii Primului Război Mondial. Cazul Daniel Ciugureanu, în: Primul Război Mondial şi Basarabia, Chişinău, Bons Offices, 2015, pp. 75-106, ISBN 978-9975-4387-3-5.

64. NICOLAEV, Gh. Muzeele din RSSM sub presiunea ideologică a regimului totalitar comunist (anii 1944-1985). În: Anuarul Institutului de Istorie al AŞM. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale 27 decembrie 2013. Ch. 2014, p. 278-294. ISBN 978-9975-3030-1-9.

65. NICOLAEV, Gh. Instruirea cadrelor naţionale în domeniul artelor în RSS Moldovenească (1944-1956): Probleme şi impedimente . In: Cadrele de partid și sovietice din RASSM și RSSM (1924-1956), Chișinău, Tehno-Prim, 2015, p. 74-87. ISBN 978-9975-63-388-8.

66. PASCARU, A. Calitatea tehnologiilor informaționale & comunicaționale în conceptul societatea bazată pe cunoaștere. În: Strategia supraviețuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei. Culegere de articole științifice cu participare internațională. Vol.21. Red. șt. T. Țîrdea. Ch: CEP Medicina, 2015. p.127-129. ISBN 978-9975-118-40-8.

67. PASCARU, A. Securitatea comunitară în societatea bazată pe cunoaștere. În : Impactul politicii externe asupra interesului naţional. Materialele conferinței științifice internaţionale, IRIM, 15 mai 2015. Red. șt. L. Roșca. Ch: Print-Caro, 575 p, pp.114-121. ISBN - 978-9975-4023-9-2

68. PASCARU, A. O taxonomie a componentelor societății bazate pe cunoaștere. În: Filosofia și perspectiva umană. Materialele conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 20 noiembrie 2014, Ch: Tipogr. Artpoligraf, 2015. p.15-21. ISBN 978-9975-3036-7-5.

69. PERCIUN, A. Analiza reflexivă a obiectelor întâlnite indirect. În: Filosofia și perspectiva umană. Materialele conferinței științifice consacrate Zilei Mondiale a Filosofiei. Ch: Tipogr. Artpoligraf, 2015. p. 88-97. ISBN 978-9975-3036-7-5.

70. POŞTARENCU, D. Grigore Constantinescu şi Nicolae Florov: colaboratori ai ziarului Basarabia. In: Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept. 2013. Ch. 2014, pp. 202-211. ISBN 978-9975-3030-1-9.

71. POŞTARENCU, D. Alboteştii basarabeni. In: Studii de arhondologie şi genealogie. Ch. 2014, II, p. 227-230. ISBN 978-9975-80-825-5.

72. POŞTARENCU, D. Asistenţa acordată frontului rusesc de către Biserica din Basarabia pe parcursul Primului Război Mondial. In: Primului Război Mondial şi Basarabia (1914-1918). Ch. 2015, p. 140-150. ISBN 978-9975-4387-3-5.

73. POŞTARENCU, D. O biserică dispărută din Chişinău: Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil. In: Identităţile Chişinăului. Ediţia a doua, Ch. Editura Arc, 2015, p. 188-206. ISBN 978-9975-61-872-4.

74. POŞTARENCU, D. Două secvenţe din istoria statuii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din Chişinău. In: Identităţile Chişinăului. Ediţia a doua, Ch. Editura Arc, 2015, p. 291-293. ISBN 978-9975-61-872-4.

75. POŞTARENCU, D. Informaţii istorice referitoare la trei clădiri din Chişinău: Spitalul de Copii, Direcţia Căilor Ferate şi casa lui Şvarţman. In: Identităţile Chişinăului. Ediţia a doua, Ch. Editura Arc, 2015, p. 297-304. ISBN 978-9975-61-872-4.

76. POŞTARENCU, D. Ctitorul Constantin Namesnic. In: Identităţile Chişinăului. Ediţia a doua, Ch. Editura Arc, 2015, p. 305-307. ISBN 978-9975-61-872-4.

77. POŞTARENCU, D. Demersurile şleahticilor polonezi stabiliţi în Basarabia în vederea recunoaşterii titlului de nobil rus. In: Analecta catholica. 2015, vol. IX-X, p. 361-370. ISBN 978-9975-937-13-9.

78. POŞTARENCU, D. Ramura basarabeană a neamului de nobili polonezi Brzozowski. In: Analecta catholica. 2015, vol. IX-X, p. 401-406. ISBN 978-9975-937-13-9.

79. SCLIFOS T., Problema Basarabiei în discursul elitei politice românești în anii neutralității (1914-1916), în: Primul Război Mondial și Basarabia (1914-1918). Culegere de studii și articole. Coord. Andrei Emilciuc, Chișinău, 2015, p. 107-140, ISBN 978-9975-4387-3-5.

80. SCLIFOS, T. Reflectarea activităţii comitetelor executive din RSSM în Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Cazul judeţului Soroca. In: Cadrele sovietice și de partid din RASSM și RSSM, Resp. ed. M. TĂRÎȚĂ. Ch.: „Tehno-Prim”, 2015. pp. 109-115. ISBN 978-9975-63-388-8.

81. ȘIȘCANU I., Premise false, efecte dezastruoase: Pactul Molotov-Ribbentrop și protocolul adițional secret. În: Dezmembrarea României. Anexarea de către URSS a Basarabiei, Nordului Bucovinei și Ținutului Herța, 1940. Studiu și culegere de documente. Coord: Mihai TAȘCĂ, Wolfram Niess. Ch: Editura Serebia. 2015. p. XXXI-XLII. ISBN 978-9975-128-41-4.

82. SCLIFOS T., Raporturile franco-ruse și problema Unirii Principatelor Române, în: Anuarul Institutului de Istorie, Chișinău, 2014, pp. 166-177, ISBN 978-9975-3030-1-9.

83. TABUNCIC S., Mărturii istorice privitoare la mănăstirea şi comuna Răciula (r-nul Călăraşi). În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale 27 decembrie 2013. Ch: 2014, p. 118-143. ISBN 978-9975-3030-1-9.

84. TĂRÎȚĂ, M. Componenţa şi evoluţiile din cadrul biroului CC al PC(b)M din mai 1941 până în decembrie 1944 (I). In: Cadrele sovietice și de partid din RASSM și RSSM, Resp. ed. M. TĂRÎȚĂ. Ch.: „Tehno-Prim”, 2015. p. 39-49. ISBN 978-9975-63-388-8.

85. TĂRÎŢĂ, M. Comunităţile poloneze din Basarabia la începutul anilor 1920. Polonezii în Moldova. Istorie şi contemporanietate. Culegere de studii şi documente. Coord. L. ZABOLOTNAIA, I. CZAMANSKA. Chişinău–Poznań–Warszawa, Ch: 2015. p. 263-279. ISBN 978-9975-3033-5-4.

86. TROIANOWSKI, L. Estetizarea-trăsătură imanentă a epocii divertismentului. În: Filosofia și perspectiva umană. Materialele conferinței științifice consacrate Zilei Mondiale a Filosofiei. Ch: Tipogr. Artpoligraf 2015. p. 52-60. ISBN 978-9975-3036-7-5.

87. TROIANOWSKI, L. Vectorul dialogului cultural în epoca globalizării. În: Dialogul civilizațiilor etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare. Ch: Sofart Studio. 2015. p. 39-50. ISBN 978-9975-3028-0-7.

88. TROIANOWSKI, L. Raicu Ionescu-Rion: predispoziții estetico-ideatice. In: Materialele conferinței științifice Personalități notorii ale filosofiei românești: L.Blaga, N.Ionescu, D.D.Roșca (evocări aniversare). USM, 26-27 iunie 2015. p. 91-99. ISBN 978-9975-71-728-1.

89. TROIANOWSKI, L., Toleranța - valoare peremptoriu ambiguă a contemporaneității. În: Impactul politicii externe asupra interesului naţional. Materialele conferinței Științifice Internaţionale, IRIM, 15 mai 2015. p.350 – 363. ISBN - 978-9975-4023-9-2.

90. ȚÎBULAC-CIOBANU, M., Concepte etnografice oglindite în opera lui Ștefan Ciobanu. În: Educaţie şi viaţă spirituală în Basarabia. Tradiţii şi perspective. Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională, 1-3 octombrie 2015, Coordonatori: conf. univ. dr. Ion Gumenâi, preot, conf. univ. dr. Octavian Moșin, Ch: CEP USM, 2015, p. 214-218. ISBN 978-9975-71-700-7.

91. UNGUREANU, C. Şcolile de meserii din Bucovina la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. XX. Anuarul Institutului de Istorie, 2014, 177-201. ISBN 978-9975-3030-1-9.


Autoreferate la teze

1. EȘANU Valentina, Marii demnitari ai Țării Moldovei în domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504). Autoreferat la teza de doctor în istorie. Institutul de Istorie al AȘM, Chișinău, 2015, 29 p.


Recenzii, prezentări în reviste internaționale:

1. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., 75 yars since the signing of the Molotov-Ribbentropp pact (August 23, 1939). „

Il Patto Ribbentrop-Molotov. L'Italia e l'Europa (1939-1941). Atti del convegno (Roma, 31 maggio – 1 giugno 2012)”, a cura di Alberto Basciani, Antonio Macchia, Valentine Sommella, Roma, Aracne, 2013, pp. 450. În: Analele Universităţii din Oradea. Fascicola Istorie-Arheologie. Tom XXIV. Editura Universităţii din Oradea. Oradea 2014. p.190-196. ISSN 1453-3766.

2. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., Bessarabia - 1812. Questione nazionale, implicazioni internazionali. Atti della conferenza scientifica internazionale 14-16 maggio 2012, Chişinău – Iaşi”. Recenzie. Pagina web a Asociaţiei Italiene de Studii de Istorie a Europei Centrale şi Orientale. 10 februarie 2015. P.1-6. http://aisseco.org/bessarabia-1812/

3. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., La religione dei geto-daci – antichi progenitori dei moldavi, în: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno VII, nr. 4, Luglio 2015, p.21. ISSN 2345-1653.

4. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., I geto-daci – antichi progenitori dei moldavi, în: „Il PONTE. Periodico della Camera di Commercio e Industria moldo-italiana”, anno VII, nr. 3, Maggio 2015, p.25. ISSN 2345-1653.

5. EȘANU A., EȘANU Va., O carte despre moştenirea cultural - spirituală a lui Paisie Velicicovski şi a ucenicilor săi. În: Epifania. Revistă de dialog ortodox, Iași, nr. 31 (decembrie 2014- februarie 2015), p. 216-219. ISSN 2065-3794 [Recenzie].

6. EȘANU A., Volumul enciclopedic: Mănăstiri și schituri din Republica Moldova, Chișinău, 2013. În: Epifania. Revistă de dialog ortodox, Iași, nr. 33 (iunie-auguct 2015), p. 192-195. ISSN 2065-3794 [Recenzie].


Recenzii, prezentări, interviuri în publicații naționale:

1. AGACHI, A. Pavel Parasca: „Şi de atunci s-a început, cu voia lui Dumnezeu, Ţara Moldovei. Studii, Chişinău, ULIM, 2014, 504 p. Destin românesc. Revistă de Istorie şi Cultură. Serie nouă. 2015, nr. 2, p. 110-118. ISSN 1857-1964.

2. BÎRLĂDEANU, V.; COJOCARU, L. Ne-au trimis „la urşii albi, pe veci”! (interviu cu Nadejda Crigănuţă, Ludmila Poiată Ştefan Crigănuţă). În: Românii în Gulag. Memorii, Mărturii, Documente, vol. II, Resp. ed. PETRENCU, A.; COJOCARU, L.; PĂDUREAC, L.; Chişinău, Ed. Balacron, 2015, p. 115-143. ISBN 978-9975-128-42-1

3. BÎRLĂDEANU, V.; COJOCARU, L. Au distrus tot! (interviu cu Elena Bliuc), În: Românii în Gulag. Memorii, Mărturii, Documente, vol. II, Resp. ed. PETRENCU, A.; COJOCARU, L.; PĂDUREAC, L.; Chişinău, Ed. Balacron, 2015, p.167-190. ISBN 978-9975-128-42-1

4. BÎRLĂDEANU, V.; COJOCARU, L. Moldovenii ceia au fost oameni la locul lor, (interviu cu Ion Candu), În: Românii în Gulag. Memorii, Mărturii, Documente, vol. II, Resp. ed. PETRENCU, A.; COJOCARU, L.; PĂDUREAC, L.; Chişinău, Ed. Balacron, 2015, p. 215-233. ISBN 978-9975-128-42-1

5. BÎRLĂDEANU, V.; COJOCARU, L. Veneau Sânzienele a doua zi, (interviu cu Tamara Lupuşneac), În: Românii în Gulag. Memorii, Mărturii, Documente, vol. II, Resp. ed. PETRENCU, A.; COJOCARU, L.; PĂDUREAC, L.; Chişinău, Ed. Balacron, 2015, p. 235-255. ISBN 978-9975-128-42-1.

6. BÎRLĂDEANU, V.; COJOCARU, L. La Tiraspol, ochii tatei au rămas în ochii mei, şi azi! (interviu cu Parascovia Corobcov), În: Românii în Gulag. Memorii, Mărturii, Documente, vol. II, Resp. ed. PETRENCU, A.; COJOCARU, L.; PĂDUREAC, L.; Chişinău, Ed. Balacron, 2015, p. 257-270. ISBN 978-9975-128-42-1.

7. BÎRLĂDEANU, V.; COJOCARU, L. Suferinţele au rămas pentru toată viaţa durere de neclintit, (interviu cu Nina Lupaşcu), În: Românii în Gulag. Memorii, Mărturii, Documente, vol. II, Resp. ed. PETRENCU, A.; COJOCARU, L.; PĂDUREAC, L.; Chişinău, Ed. Balacron, 2015, p. 295-313. ISBN 978-9975-128-42-1.

8. BÎRLĂDEANU, V.; COJOCARU, L. Eram copil când ne-au ridicat, în 1941, (interviu cu Maria Sajin), În: Românii în Gulag. Memorii, Mărturii, Documente, vol. II, Resp. ed. PETRENCU, A.; COJOCARU, L.; PĂDUREAC, L.; Chişinău, Ed. Balacron, 2015, p. 315-334. ISBN 978-9975-128-42-1.

9. BURLACU, V. O carte despre altă carte. Recenzie la Ioan-Aurel Pop. Istoria, adevărul şi miturile. Ed. a 2-a, rev. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2014, 401 p. AKADEMOS. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, 2015, nr. 3, 175-176. ISSN 1857-0461.

10. CANDU T., „Iulian Ghercă, Catolicii în spațiul public. Presa catolică din România în prima jumătate a secolului al XX-lea, Iași, Institutul European, 2013, 326 p. În: Analecta Catolica, IX-X, 2013-2014, Ch: 2015, p. 610-613” ISBN 978-9975-53-527-4.

11. CANDU T., „Ion Gumenâi, Comunitățile romano-catolicea, protestante și lipovenești, Chișinău, Institutul de Studii Enciclopedice, 2013, 284 p.” În: Studia Universitarias, nr. 4 (84) 2015, p. 210-211; ISSN 1811-2668.

12. CERNENCHI E., Constantinov Valentin, Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale (1611-1634). În: Revista de Istorie a Moldovei, 2014, nr. 4, p. 78-79. ISSN 1857-2022.

13. CHIRTOAGĂ I., Profesorul universitar Pavel Parasca la 75 de ani. În: Destin românesc. 2014, An. IX (XX), nr. 1-2 (87-88), p. 132-136. ISSN 1857-1964.

14. CHIRTOAGĂ I., O monografie nouă despre satul Feștelița. În: Revista de Istorie a Moldovei, 2015, nr.2, p.132-134. ISSN 1857-2022.

15. CONSTANTINOV V. Profesorul Ioan Caproşu la 80 de ani. În: Revista de Istorie a Moldovei, 2014, nr.3, p.7-10. ISSN 1857-2022.

16. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., Culegerea „Basarabia – 1812. Problemă națională, implicații internaționale. Materialele conferinței științifice. Chișinău – Iași, 14-16 mai 2012”, în: Revista de Istorie a Moldovei, Chișinău, nr. 1, 2015, p.124-130. ISSN 1857 2022.

17. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., Conferința științifică internațională „Constantin Stere – prozator, publicist, jurist și om politic. La 150 de ani de la naștere. Chișinău. 1 iunie 2015. În: Revista de Istorie a Moldovei, Chișinău, nr. 2, 2015, p.138-141. ISSN 1857 2022.

18. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., Reevaluarea lui Constantin Stere la 150 de ani de la naștere, în: Destin românesc, Ch: 2015 nr. 3, p.133-135. ISSN 1857-1964.

19. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., Un secol de la prima conflagrație mondială. În: Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă. Nr. 3 (38) 2015. Chișinău. p.167-169. ISSN 1857-0461.

20. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., Despre „mina istorică cu efect întârziat” - conflictul transnistria. În: Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă. Ch: Nr. 4 (39) 2015. p.161-163. ISSN 1857-0461.

21. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., 200 de ani de drama a Basarabiei într-o mie de pagini. „Basarabia – 1812. Problemă națională, implicații internaționale”. În: Patrimoniul Istoric. Revista Asociaţiei Istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni, nr. 2, Ungheni 2015, p. 141-148. ISSN 2345-1637.

22. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., La 75 de ani de la semnarea Pactului Ribbentropp-Molotov (23 august 1939). „Il Patto Ribbentrop-Molotov. l'Italia e l'Europa (1939-1941). Atti del convegno (Roma, 31 maggio – 1 giugno 2012)”, a cura di Alberto Basciani, Antonio Macchia, Valentine Sommella, Roma, Aracne, 2013, pp. 450. În: Patrimoniul Istoric. Revista Asociaţiei Istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni, nr. 1, Ungheni 2015, p.113-119. ISSN 2345-1637.

23. DANILOV M. Un omagiu postum. (Valentina Pelin, Paisianismul în contextul cultural și spiritual sud-est european (sec. XVIII-XIX), ediție îngrijită de acad. Andrei Eșanu și Valentina Eșanu, Pontos, Chișinău, 2014, 236 p. În: Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă, Chișinău, 2015, nr. 2 (37), 169-172. ISSN 1857-0461.

24. DANILOV, M. Recenzie la Revista Românǎ de Istorie a Presei, Anul VIII, nr. 1 (15), 2014, 212 p. ISSN 1843-0309. În Destin Românesc. Revistă de istorie și cultură, An X (XXI), Chișinău,.2015, nr.1 (91), p. 132-134. ISSN 1857-1964.

25. DANILOV, M., Recenzie la (Kаталог архивного фонда Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне», том седьмой, часть 4.) Составитель Ермолая (Чежия), Святая Гора Афон/ Издаельство «Голос Пресс», Москва, 2015 г. 445 стр. ISBN 978-5-7117-0734-9. Tyragetia. Istorie și muzeologie. Serie Nouă, Vol. IX [XXIV], Chișinău, 2015, nr.2, 401-404. ISSN 1857-0240.

26. DRAGNEV, D., In honorem. Istoricul Ion Chirtoagă la 70 de ani. În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 1, 2015, p.5-8.

27. DRAGNEV D., XENOFONTOV I., Eugeniu Russev, omul și savantul în contextul epocii sale (100 de ani de la naștere). În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 4, Ch: 2015, p. 5-11. ISSN 1857-2022.

28. EMILCIUC, A., Conferinţa ştiinţifică „Primul Război Mondial şi Basarabia (1914-1918), Chişinău, 19 septembrie 2014, Revista de Istorie a Moldovei, nr. 3 (99), Chişinău, 2014, p. 157-158. ISSN 1857-2022.

29. EMILCIUC, A., Морозан В. В., Деловая жизнь на Юге России в XIX – начале XX века. – СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. – 616 с., În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 3 (103), Ch: 2015, p. 149-151. ISSN 1857-2022.

30. EMILCIUC, A., Şcoala de vară “Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, Braşov, 2-7 iulie 2015, în: Revista de Istorie a Moldovei, nr.3 (103), Ch: 2015, p. 152-153. ISSN 1857-2022.

31. EȘANU A., Valentina Pelin 1950-2006. În: Calendar Național 2015, Chișinău, 2015, p. 262-263. ISSN 1857-1549.

32. EMILCIUC, A. Reperele unui destin: muncă, efort, dăruire şi căutare. Universitatea de Stat din Moldova, 29 septembrie, 2015, Nr. 2 (169), p. 3 (în colaborare cu Anatol Petrencu).

33. EȘANU A., EȘANU V., O recuperare monografică importantă [Recenzie la vol. Valentina Pelin, Paisianismul…]. În: Revista de Istorie a Moldovei, 2014, nr. 3, p. 149-152. ISSN 1857-2022.

34. EȘANU V., Un valoros îndrumar în labirintul cărții moderne [Recenzie la vol. III, Cartea Moldovei]. În: Revista de Istorie a Moldovei, 2014, nr. 1, p. 113-117. ISSN 1857-2022.

35. DRAGNEV D., Istoricul Ion Chirtoagă la 70 de ani. În: Destin Românesc, 2015, nr. 1 (71), p. 139-144. ISSN 1857-1964.

36. DRAGNEV D., Pavel Dimitriu – renumit istoric demograf, în: Revista de Istorie a Moldovei, Ch: nr. 1, 2015, p.136-140. ISSN 1857-1220.

37. DRAGNEV D., Cuvânt-înainte în: Tomuleţ V., Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi influenţa ei asupra constituirii burgheziei comercial-vamale (1812-1826). Tipo. Moldova, Iaşi, 2015, p. 5-7. ISBN 978-606-778-1. În colaborare Cocârlă P.

38. SCLIFOS T., Conferința științifică „Unirea Principatelor Române și ecourile sale în Basarabia”, 23 ianuarie 2015, în Revista de Istorie a Moldovei, Chișinău, nr. 1, 2015, p.131-133. ISSN 1857 2022.

39. SCLIFOS T., Conferința științifică „Unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918”, în Revista de Istorie a Moldovei, Chișinău, nr. 1, 2015, p.141-142. ISSN 1857 2022.

40. SCLIFOS T., Conferința științifică „Unirea Principatelor Române în anul 1859 și destinul Basarabiei”, în: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 1, 2014, pp. 123-124, ISSN 1857-2022.

41. SCLIFOS T., Conferința științifică „90 de ani de la formarea RASSM Moldovenești: istorie și consecințe”, în: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 4, 2014, pp. 80-81, ISSN 1857-2022.

42. TABUNCIC Sergiu. O contribuție istoriografică de seamă despre Basarabia epocii moderne [recenzie la volumul semnat de Valentin Tomuleț, Basarabia în epoca modernă (1812-1918) (Instituții, regulamente, termeni). Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Chișinău, Editura Lexon-Prim, 2014, 672 p.]. În: Revista de Istorie a Moldovei. Ch: 2014, nr. 4 (100), p. 75-77.ISSN 1857-2022.

43. TĂRÎȚĂ M., Conferința științifică internațională „Victoria comună: istorie și memorie”. Moscova, 27-28 aprilie 2015. În: Revista de Istorie a Moldovei, Ch: nr.2, 2015, p.135-137. ISSN 1857-2022.

44. UNGUREANU C. Conferința științifică „Realități istorico-demografice în spațiul românesc (secolele XVIII-XXI), în: Revista de Istorie a Moldovei, Ch: nr. 1, 2015, p.134-135. ISSN 1857-2022.


Teze ale comunicărilor, rezumate (internaţionale)

1. CEREŞ, I. The export of salt from the Principality of Moldavia to the Russian Empire at the end of the XVIIIth – early XIXth century. În: First International Congress on the Antropology of Salt, 20-24 august 2015, „Al. I. Cuza” University of Iaşi, Romania. Programme and Abstracts, edited by Ştefan Caliniuc, Mihaela Asăndulesei, Roxana-Gabriela Curcă, Marius-Tiberiu Alexianu, Iași, 2015, p. 71. (Fără ISBN).

2. CORLĂTEANU-GRANCIUC S., Contro le cattive abitudini. Modelli e comportamenti alimentari, igienici e sanitari nella Bessarabia del secolo XIX. În: Food and the city. Il cibo e la città. Programma dell VII Congresso AISU. Padova 2-5 settembre 2015. P. 46.

3. EMILCIUC A., Organization and functioning of Salt extracting industry in Bessarabia (1812-1850). First International Congress on the Anthropology of Salt, 20-24 August 2015, Al. I Cuza University of Iaşi, Programme and Abstracts. Iaşi, 2015, p. 70-71. [fără ISBN]

4. EȚCO, D. Repere biografice și studii: Ștefan Ciobanu, în C. Manolache, Împreună la noi acasa, Însemnări, rezumate și extrase, Cursurile de vară, 2014, Universitatea Vălenii de Munte, Ploiești, Editura Libertas, 2015, p. 97-103, ISBN: 978-606-8467-08-5..

5. EȚCO, D. Реалии религиозной жизни в пост - советской Молдавии. În Cборник научных трудов (Под общей редакцией д.и.н., проф. Кудряченко А.И.), Государства постсоветского пространства в условиях формирования многополюсного мира: исторические уроки и перспективы. Государственное учреждени. Институт всемирной истории НАН Украины, K.: Изд-во: Феникс, 2015, p. 278-282. ISВN 978-966-136-110-1.

6. PASCARU, A. Aspects concerning knowledge-based society frontiers. În :New Approaches in Social and Humanistic Sciences. Working Papers Volume of LUMEN NASHS 2015. International Conference. – 11 th – 13 th September 2015. p. 225. ISBN 978-1-910129-06-7.


Teze ale comunicărilor, rezumate (naţionale)

1. BACALOV S., Despre fenomenul sintezei medievale tiurco-romanice în Europa de Sud-Est. Cazul participării vlahilor la formarea etniei găgăuze. Tezele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Probleme actuale ale arheologiei, etnografiei şi studiului artelor”, ediţia VII, Chişinău, 26-28 mai 2015, p. 14. Institutul Patrimoniului Cultural. ISBN 978-9975-3058-8-4.

2. BOBÂNĂ, Gh. Dante și filosofia Evului Mediu. Similitudini și diferențe de interpretare la Etienne Gilson, Mircea Vulcănescu și Frederic Copleston. Școala internațională de metodologie în științele socio-umane. Conferință Știițifică Internațională. Ediția I-a, 19 noiembrie 2015. p. 36-38.

3. BURLACU, V. Ştiinţa istorică în sistemul de propagandă a RSSM. Probleme ale ştiinţelor socio-umanistice şi modernizării învăţământului. Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS ,,I. Creangă”, Seria XVII, vol. 3, 2015, p. 53-62. ISSN 978-9975-46-243-3.

4. CANDU T., Importanţa diferitor forme de păstrare a documentelor pentru reconstituirea trecutului: O menţiune necunoscută a unei întărituri de la Aron Vodă din 1594. Rezumat în: Sesiunea ştiinţifică a departamentului istoria românilor, universală şi arheologie; Facultatea de Istorie și Filosofie, USM (ediţia a II), Chișinău, 2015.

5. CEREŞ, I. Importul de mărfuri din Imperiul Rus în Principatul Moldova la sf. sec. al XVIII-lea - înc. sec. al XIX-lea. În: Sesiunea Ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXV-a), 8-9 octombrie 2015. Program, Rezumatele Comunicărilor, Chişinău, 2015. (p. 50-51). ISBN 978-9975-87-007-8.

6. CEREŞ, I. Rolul comunităţilor alogene din spaţiul românesc în raporturile economice dintre Ţara Moldovei şi Imperiul Rus la sfârşitul sec. al XVIII-lea – înc. sec. al XIX-lea. În: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători, Conferinţa ştiinţifică internaţională a doctoranzilor, Chişinău, 2015. (pp. 109). ISBN 978-9975-3036-4-4.

7. CEREŞ, I. Relaţiile comerciale ale Imperiului Rus cu Principatul Moldova la finele secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea (aspecte istoriografice). În: Sesiunia Ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, ediţia II, Program, rezumatele comunicărilor, CEP USM, Chişinău, 2015. (p. 45-46). ISBN 978-9975-71-649-9.

8. CHIRTOAGĂ I., Populaţia Nisporenilor în anii 1918-1940, în: Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXIV-a) din 16-17 octombrie 2014. Rezumatele comunicărilor, Ch: 2014, p. 60. ISSN 1857-0240.

9. CRUDU, L. Privilegile elitei de partid din RSS Moldovenească în primii ani postbelici, în: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ed. a 25-a), 8-9 octombrie 2015. Rezumatele comunicărilor, Ch.: Bons Offices, 2015, p.78-79. ISBN 978-9975-87-007-8.

10. DANILOV, M. Un manuscris inedit din arhiva „Paul Gore” (1860). În: Sesiunea științifică a MNIM, ediția XXV, Chișinău, 8-9 octombrie 2015. Program. Rezumatele comunicărilor, p. 55-56. [94 (478) + 902/904 (478):069 (082) = 00. M99.].

11. EMILCIUC A., Pregătirea şi aplicarea în Basarabia a reformei notariale (1866-1869). În: Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXV-a), 8-9 octombrie 2015. Program. Rezumatele comunicărilor. Chişinău, Republica Moldova, Chişinău, 2015, p. 57. ISBN 978-9975-87-007-8

12. EMILCIUC A., Schimbul monetar în Basarabia (1812-1828). Al XV-lea Simpozion de Numismatică. Programul şi rezumatele comunicărilor, Chişinău, 29-30 octombrie 2015. Ch., 2015, p. 26-28. ISBN 978-997587-018-4.

13. EMILCIUC A., Ridicarea şi funcţionarea bisericii în satul Temeleuţi din judeţul Chişinău (1827-1918). În: Conferinţa Internaţionale Identităţi naţionale în dialog intercultural: unitate prin diversitate. Programul şi rezumatele comunicărilor. Chişinău, 28-31 octombrie 2015. Ch.: CEP USM, 2015, p. 46-47. ISBN 978-9975-71-713-7.

14. FUŞTEI, N. O instituţie de legătură între guvernul sovietic şi cultele religioase – Consiliul pentru problemele cultelor religioase de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS (1944-1965). Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Sesiune ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Ed. a 25-a, 8-9 octombrie 2015. Rezumatele comunicărilor. Ch.: Bons Offices, 2015, p.74-75. ISBN 978-9975-87-007-8.

15. PASCARU, A. Community security in the knowledge-based society. În: Impactul politicii externe asupra interesului național. Chișinău: IRIM, 15 mai 2015, p. 47-48.

16. SCLIFOS T., Locul problemei românești în cadrul negocierilor franco-ruse 1855-1856, în: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Coord. Maria Duca, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, 2015, p. 130, ISBN 978-9975-3036-4-4.

17. SCLIFOS T., Sudul Basarabiei 1856-1857 – problemă europeană, în: Sesiunea științifică a departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie: rezumatele comunicărilor, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie, ediția a II-a, Chișinău: CEP USM, 2015, pp. 52-54, ISBN 978-9975-71-649-9.

18. TABUNCIC S., Un cuptor de ars cărămizi din perioada modernă descoperit la Călăraşi, în: Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Istorie și Filozofie. Ediția II 24 aprilie 2015. Program. Rezumatele comunicărilor. Chișinău, CEP USM, 2015, p. 32 (în colaborare cu V. Vornic). ISBN 978-9975-71-649-9.

19. TOIANOWSKI, L. Tolerance – an evidently ambiguous value of the present. În: Impactul politicii externe asupra interesului național. Conferința științifico-practică internațională. IRIM, Chișinău, 15 mai 2015. p.57.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC