Română
1 Eșanu Andrei, Eșanu Valentina. CANTEMIRIANA. Noi contribuții, Chișinău, 2021, 268 p.
2 Bacalov S. Regiunea Nistrului de Jos. Istorie. Genealogie. Demografie. (Studii şi documente), Volumul I, Colecţia „Din Tradiţiile Basarabiei”, Chişinău 2013, 312 p. ISBN 978-9975-120-12-8, ISBN 978-9975-120-11-1
3 Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale: „Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală”, Chişinău, 2013, 327 p. ISBN 978-9975-76-099-7
4 In honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor. Coord.: ENCIU, N. Cluj-Napoca: Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, 2012, 730 p. (ISBN 978-973-7784-78-0; ISBN 978-97
5 Ioan Pelivan, istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, bibliografie şi indice de nume de CONSTANTIN, I.; NEGREI, I.; NEGRU, Gh., Bucureşti: Editura Biblioteca Bucureştilor, 2012. 646 p. ISBN
6 Tendințe contemporane în evoluția patrimoniului istoric și juridic al Republicii Moldova: Materialele conferinței științifice internaționale anuale a doctoranzilor și tinerilor cercetători, Ed. A 6-a, 12 aprilie 2012, Chișinău. Vol. I., Secția ”Istorie
7 ANUARUL Institutului de Istorie, Stat și Drept. Materialele Sesiunii științifice anuale 16 decembrie 2011, coord.: Gh. COJOCARU, dr. conf. univ., -Ch.: Tipogr. ”Elan Poligraf”. 2012, 300 p., ISBN 978-9975-4078-6-1.
8 NEGRU, Gh.; CONSTANTIN, I.; NEGREI, I. Ioan Pelivan – părinte al mişcării naţionale din Basarabia. Cuvânt înainte: prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu. Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2011, 402 p. ISBN 978 – 606-8337-01-J.
9 MISCHEVCA, V.; MARINESCU, F. Mitropolitul Grigore Irinupoleos (1764-1846). Studii şi documente referitoare la egumenul grec al Goliei. Ediţie îngrijită de dr. S. IFTIMI. Iaşi: AXA, 2010. 132 p. XVI pl. color. ISBN 978-973-660-418-8.
10 Республика Молдова в контексте воображаемых и действительных границ. Паттерны пограничной идентичности. Сб. трудов. Отв. сост. БЫРЛЭДЯНУ В. Вильнюс, Европейский Гуманитарный Университет, 2010, 120 р. ISBN 978-9955-773-24-5.
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC