Română

Rapoarte de activitate

Rezumatul raportului de activitate:

I. ASPECTE POZITIVE

Cercetările ştiinţifice în cadrul Institutului de Istorie al AŞM au fost concentrate asupra celor mai diverse probleme şi perioade din istoria naţională în context românesc şi general european, precum şi asupra profilării caracterului multidimensional al fenomenului descentralizării axiologice;

Pe parcursul anului 2013 cercetătorii Institutului de Istorie au realizat cercetări ştiinţifice în cadrul a 4 proiecte instituţionale, a unui proiect bilateral moldo-italian şi a 1 proiect de cercetare a tinerilor savanţi.

În urma investigaţiilor ştiinţifice realizate în perioada de referinţă de către cercetătorii Institutului de Istorie:

- Au fost studiate şi puse în circuitul ştiinţific prin editarea unor lucrări monografice şi culegeri de documente a mai multor probleme referitoare la corelaţia dintre tradiţionalismul local de origine bizantină şi înnoirile de provenienţă vest europeană;

- A fost elucidată etapa de pătrundere a elementelor modernizatoare în societatea românească din Ţara Moldovei până la 1812.

- Au fost formulate principalele elemente ale sintezei civilizaţiei sud-est europene cu cea central şi vest europeană în evoluţia istorică a Ţării Moldovei până în anul 1812;

- Au fost cercetate unele probleme de istorie a mentalităţilor colective, structurilor cotidiene şi practicilor instituţionale, sensibilităţilor religioase şi imaginarului colectiv în Moldova şi Europa de Est şi Sud-Est;

- Au fost puse în circuitul ştiinţific a documentelor necunoscute referitoare la tematică istoriei medievale şi premoderne, depistate în Arhivele Republicii Moldova, Ucrainei, Rusiei şi Poloniei.

- au fost reconstituite şi evaluate ştiinţific împrejurările istorice, militare, politice, juridice, diplomatice, regionale, internaţionale, sociale, culturale, demografice, confesionale şi consecinţele anexării Basarabiei la Imperiul Rus în anul 1812, fiind de asemenea urmărită evoluţia istorică a acestui spaţiu din perspectiva secolului al XIX-lea – începutul secolului al XXI-lea în baza surselor de documentare noi şi de poziţiile metodologiei de cercetare modernă;

- au fost lansate în circuitul ştiinţific noi concepţii privind rolul elitelor social-politice din secolele XVII-XVIII în evoluţia Ţării Moldovei;

- au fost cercetate principalele aspecte ale evoluţiei demografice rurale din Basarabia în perioada de ocupaţie imperială rusă, precum şi în perioada interbelică (natalitatea, mortalitatea infantilă şi cea generală, excedentul populaţiei ş.a.);

- a fost supus reevaluării fenomenul totalitarismului sovietic în RSSM şi a recidivelor lui în Republica Moldova, fiind evidenţiate practicile instituţionalizate, structurile cotidiene şi mentalităţile colective; conceptualizat şi concretizat cadrul teoretico-metodologic al politicilor identitare sovietice în RASSM şi RSSM;

- a fost panoramat şi sistematizat ideografic procesul de afirmare politică a statului Republica Moldova în contextul evoluţiei conflictului secesionist în anii 1989-2009 şi principalelor evenimente derulate în procesul de reglementare politică a conflictului;

- A fost identificat cadrul axiologic în societatea bazată pe cunoaştere;

- Elucidate criteriile de clasificare a centrelor valorice;

- Au fost supuse evaluării instrumentele şi categoriile cu care se operează în investigarea valorilor;

- A fost evidențiat caracterul dual al estetizării culturii;

- Au fost elucidate noi tendinţe în estetica nonclasică;

- Au fost supuse clasificării noile mitologii ale contemporaneităţii.

- S-a încercat nuanțarea caracterului aporetic al moralei;

O apreciere deosebită merită activitatea editoriale a Institutului. În anul de referinţă au văzut lumina tiparului 305 publicaţii ştiinţifice, dintre care: 10 monografii publicate în ţară şi 4 peste hotarele ei; 8 culegeri de studii şi documente (7/1); 1 articol ştiinţific publicat în revistă cu factor de impact; 18 manuale şi lucrări didactice; 3 bibliografii, cataloage; 29 articole ştiinţifice publicate în diverse reviste de peste hotare; 94 contribuţii ştiinţifice în monografii şi culegeri (65/29); 104 articole ştiinţifice în reviste naţionale de categoria B, C și altele; 24 recenzii şi prezentări de carte, 8 articole de popularizare a ştiinţei etc.

O atenţie aparte s-a acordat editării corpului de documente de arhivă, precum şi revistelor ştiinţifice ale Institutului, îmbunătăţindu-se calitatea publicaţiilor şi regularitatea apariţiei lor. Al doilea an consecutiva pare Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept (Studii Istorice, vechea denumire).

Manifestările ştiinţifice organizate în această perioadă au venit să întregească şi să consolideze cercetările academice fundamentale, iar participarea cercetătorilor Institutului la emisiuni televizate şi radiofonice a contribuit plenar la diseminarea rezultatelor cercetărilor. Această activitate s-a exprimat prin organizarea a 20 de manifestări științifice naționale și internaționale, prin 250 de participări la asemenea reuniuni științifice și peste 200 de participări la emisiuni Radio/TV.

S-au intensificat acțiunile în vederea extinderii colaborării științifice bilaterale în plan național și internațional. Prin rezultatele activităţii ştiinţifice Institutul de Istorie contribuie la valorificarea patrimoniului istoric şi cultural al Moldovei, la punerea în circuitul ştiinţific şi informaţional a cunoştinţelor istorice despre trecutul şi prezentul Moldovei şi evoluţia societăţii moldoveneşti, la identificarea cadrului axiologic în societatea bazată pe cunoaştere, la instruirea cadrelor ştiinţifice în domeniul istoriei și filosofiei.

II. ASPECTE NEGATIVE:

Dincolo de faptul că activitatea Institutului este una pozitivă, cu rezultate ştiinţifice apreciate la justa lor valoare de comunitatea ştiinţifică din ţară şi de peste hotare se resimte insuficienţa resurselor financiare pentru publicarea rezultatelor ştiinţifice obţinute, efectuarea deplasărilor în interes de documentare şi cercetare, în special, peste hotare;

- atragerea insuficientă a altor resurse financiare decât cele bugetare.

III. DOLEANŢE ŞI PROPUNERI DE PERSPECTIVĂ:

- finanţarea adecvată a tuturor componentelor procesului de cercetare – documentare, deplasări, publicaţii etc.;

- elaborarea unei strategii de instruire şi promovare a tinerilor cercetători.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC