Română

Rapoarte de activitate

Rezumatul raportului de activitate

I. aspecte pozitive

Cercetările ştiinţifice în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept sunt concentrate asupra celor

mai diverse probleme şi perioade din istoria naţională în context european, precum şi asupra aspectelor edificării statului de drept în Republica Moldova, din perspectiva integrării europene.

Pe parcursul anului 2012 cercetătorii Institutului de Istorie, Stat şi Drept au realizat cercetări ştiinţifice în cadrul a 4 proiecte instituţionale şi a unui proiect bilateral moldo-italian.

În urma investigaţiilor ştiinţifice realizate în perioada de referinţă de către cercetătorii Institutului de Istorie, Stat şi Drept:

- au fost lansate în circuitul ştiinţific noi concepţii privind rolul elitelor social-politice din secolele XVII-XVIII în evoluţia Ţării Moldovei;

- aprofundat şi îmbogăţit domeniului de cunoaştere a patrimoniului istoric al Moldovei medievale prin pregătirea unei ediţii a cronicilor moldoveneşti din secolele XV-XVI şi a studiilor de istorie locală;

- au fost reconstituite şi evaluate ştiinţific împrejurările istorice, militare, politice, juridice, diplomatice, regionale, internaţionale, sociale, culturale, demografice, confesionale şi consecinţele anexării Basarabiei la Imperiul Rus în anul 1812, fiind de asemenea urmărită evoluţia istorică a acestui spaţiu din perspectiva secolului al XIX-lea – începutul secolului al XXI-lea în baza surselor de documentare noi şi de poziţiile metodologiei de cercetare modernă;

- au fost cercetate principalele aspecte ale evoluţiei demografice rurale din Basarabia în perioada de ocupaţie imperială rusă, precum şi în perioada interbelică (natalitatea, mortalitatea infantilă şi cea generală, excedentul populaţiei ş.a.);

- a fost supus reevaluării fenomenul totalitarismului sovietic în RSSM şi a recidivelor lui în Republica Moldova, fiind evidenţiate practicile instituţionalizate, structurile cotidiene şi mentalităţile colective; conceptualizat şi concretizat cadrul teoretico-metodologic al politicilor identitare sovietice în RASSM şi RSSM în perioada anilor 1924-1989;

- a fost panoramat şi sistematizat ideografic procesul de afirmare politică a statului Republica Moldova în contextul evoluţiei conflictului secesionist în anii 1989-2009 şi principalelor evenimente derulate în procesul de reglementare politică a conflictului;

- s-au formulat recomandări în vederea elaborării politicii interne şi externe a Republici Moldova şi a principalelor domenii de colaborare internaţională în scopul consolidării statului de drept şi aprofundării relaţiilor cu alte state;

- au fost elaborate argumente ştiinţifice privind promovarea direcţiilor şi măsurilor de sporire a funcţionalităţii legilor în Republica Moldova;

- elaborate propuneri noi de lege ferenda privind descentralizarea puterii în Republica Moldova şi dezvoltarea autonomiei locale cu specificarea politicii de regionalizare şi de confluenţă cu politicile de delegare a autorităţii de putere.

Un loc aparte în activitatea Institutului îl ocupă avizarea diverselor proiecte de acte legislative şi normative.

În urma evaluării activității științifice inovaționale și manageriale a Institutului pentru perioada 2007-2011, de către Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova, Instituţia a fost acreditată cu calificativul: Instituţie Competitivă pe plan Internaţional.

O apreciere deosebită merită activitatea editoriale a Institutului. În anul de referinţă au văzut lumina tiparului 341 de publicaţii ştiinţifice, dintre care: 7 monografii publicate în ţară; 14 culegeri de studii şi documente (10/4); 9 articole ştiinţifice publicate în reviste cu factor de impact; 7 manuale şi lucrări didactice; 8 contribuţii la manuale şi suporturi didactice; 28 articole ştiinţifice publicate în diverse reviste peste hotare; 76 contribuţii ştiinţifice în monografii şi culegeri (33/43); 98 articole ştiinţifice în reviste naționale de categoria B, C și altele; 16 recenzii şi prezentări de carte, etc.

O atenţie aparte s-a acordat editării corpului de documente de arhivă, precum și revistelor ştiinţifice ale Institutului, îmbunătăţindu-se calitatea publicaţiilor şi regularitatea apariţiei lor. În premieră a fost editat Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept (Studii Istorice).

Manifestările ştiinţifice organizate în această perioadă au venit să întregească şi să consolideze cercetările academice fundamentale, iar participarea cercetătorilor Institutului la emisiuni televizate şi radiofonice a contribuit plenar la diseminarea rezultatelor cercetărilor. Această activitate s-a exprimat prin organizarea a 20 de manifestări științifice naționale și internaționale, prin 250 de participări la asemenea reuniuni științifice și peste 200 de participări la emisiuni Radio/TV.

S-au intensificat acțiunile în vederea extinderii colaborării științifice bilaterale în plan național și internațional. Prin rezultatele activităţii ştiinţifice Institutul de Istorie, Stat şi Drept contribuie la valorificarea patrimoniului istoric şi cultural al Moldovei, la punerea în circuitul ştiinţific şi informaţional a cunoştinţelor istorice despre trecutul şi prezentul Moldovei şi evoluţia societăţii moldoveneşti, la dezvoltarea şi perfecţionarea cadrului juridic naţional şi la ajustarea lui la normele şi standardele legislaţiei europene şi internaţionale, la afirmarea statului de drept, la instruirea cadrelor ştiinţifice în domeniul istoriei și dreptului.

II. aspecte negative:

Dincolo de faptul că activitatea Institutului este una pozitivă, cu rezultate ştiinţifice apreciate la justa lor valoare de comunitatea ştiinţifică din ţară şi de peste hotare se resimte insuficienţa resurselor financiare pentru publicarea rezultatelor ştiinţifice obţinute, efectuarea deplasărilor în interes de documentare și cercetare, în special, peste hotare;

-  atragerea insuficientă a altor resurse financiare decât cele bugetare.

III. Doleanţe şi Propuneri de perspectivă:

- finanţarea adecvată a tuturor componentelor procesului de cercetare – documentare, deplasări, publicaţii etc.;

- elaborarea unei strategii de instruire şi promovare a tinerilor cercetători.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC